Wednesday, November 12, 2008

Kuvendi i Zgjedhor

Me 08.11.2008 u mbajte Kuvendi Zgjedhor i AAK-se dega ne Kastriot
Kryetari i Ri i deges u rizgjedh z.Enver Gashi dhe Këshilli Drejtues nga 30 Delegatë

Kryetar i Degës z.Enver Gashi
Nënkryetar I z.Haki Jashari
Nenkryetar II znj.Rifadije PALOJA
Nënkryetar III. z.Sali GRAJQEFCI
Sekretari i Përgjithshum z.Burim GËRURI

Friday, April 25, 2008

Kuvendet e Nëndegeve

Kuvendet e nëndegëve të AAK-së


Nëndega Data Ora Lokacioni

1. Obiliq1 24.04.2008 16 Shkollë
2. Obiliq 2 26.04.2008 14
3. Obiliq 3
4. Obiliq 4
5. Mazgit i Epërm 07.05.2008 18 Shkollë
6. Mazgit i Ultë
7. Lajthishtë
8. Raskovë 03.05.2008 16 Shkolle
9. Millosheve 03.05.2008 18 Shkolle
10. Palaj 10.05.2008 14 Shkolle
11. Hade 10.05.2008 17 Shkollë
12. Dardhishtë 11.05.2008 17 Shkollë
13. Lazarevë
14. Shkabaj 04.05.2008 18 Shkollë


Dega e AAK-së Obiliq

Wednesday, March 19, 2008

Check out my Slide Show!

Check out my Slide Show!

Statuti i AAK-së

ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS


AAK
STATUTI
Prishtinë 2008


PJESA I
NENI 1
PARTIA POLITIKE, EMËRTIMI DHE PARIMET THEMELORE
1. Emri i partisë është: “Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës”, në tekstin e mëtejmë AAK;
2. Selia e partisë është në Prishtinë, adresa: Bulevardi i Dëshmorëve, Nr. 49;
3. AAK është e regjistruar në regjistrin e partive politike në organin kompetent të Kosovës;
4. AAK vepron në territorin e Kosovës, ndërsa organizimi dhe veprimi në shtetet e jashtme, bëhet në pajtim me dispozitat ligjore të vendeve përkatëse;
5. AAK është parti politike, qëllimet dhe parimet e së cilës janë përcaktuar me statut dhe program politik të partisë. Qëllimet dhe parimet deklarohen dhe formësohen edhe me anë të deklaratave, rezolutave dhe vendimeve të nxjerra nga organet e AAK-të të përcaktuara në këtë Statut dhe të detajuara në program;
6. Organizimi dhe veprimi i partisë përcaktohet me Statutin e partisë dhe me akte të tjera të veçanta;
7. AAK bashkëpunon me partitë e tjera politike në Kosovë dhe ato simotra në vendet e jashtme;
8. AAK-në e përfaqëson Kryetari dhe të gjithë mandatarët e organeve të saj;
9. Liria e zgjedhjes dhe votimi i fshehtë janë individuale dhe të garantuara në AAK;
10. AAK garanton dhe mbron për të gjithë anëtarët e saj lirinë e shprehjes së mendimeve në funksion të zbatimin dhe përmirësimin e Programit dhe të këtij Statuti;
NENI 2
SIMBOLET E AAK
AAK ka simbolin e saj “AAK”, vulën e rrumbullakët në të cilën shkruan: Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Në mes të vulës shënon simboli: AAK, ndërsa vula e degës është e njëjtë me atë të qendrës, me plotësim të emrit të Degës (Dega në...). AAK ka flamurin dhe simbolin e vet pamjen e të cilit e përcakton Kuvendi i partisë. AAK ka edhe vulën katrore. Në të shënon: emërtimi i partisë dhe selia, numri vijues në të cilin shënohet numri i protokollit dhe data.
NENI 3
DOKUMENTET THEMELTARE TË AAK-SË
1. Programi dhe Statuti i AAK-së janë dokumentet bazë për funksionimin, zhvillimin dhe veprimin e partisë;
2. Statuti përcakton organizimin e brendshëm të AAK është akti më i lartë juridik i saj.
NENI 4
ORGANIZIMI
Në kuadër të AAK-së veprojnë: nëndegët, degët, në të gjitha nivelet e organizimit-Kuvendet, Këshillat Drejtuese, Kryesitë e Zgjeruara, Kryesitë, Grupi Parlamentar i AAK-së, Aleanca e Gruas së Kosovës, Aleanca e të Rinjve të Kosovës, dhe Komisioni Statutar.
NENI 5
ANËTARËSIMI
1. Anëtar i AAK-së mund të jetë çdo qytetar i Kosovës që ka mbushur moshën 18 vjeç dhe i cili punon në bazë të këtij Statuti dhe pranon Programin e AAK-së;
2. Anëtarësimi bëhet në mënyrë individuale duke pranuar librezën e partisë, mbi bazë të deklarimin të lirë;
3. Anëtari i AAK-së nuk mund të jetë edhe anëtar i ndonjë partie tjetër;
4. Çdo anëtar i AAK-së, pavarësisht nga funksioni në AAK, duhet të jetë anëtar i nëndegës së AAK-së, në vendbanimin ku jeton, apo ku ai vetë e zgjedh;
5. Nëse anëtari i AAK-së e ndërron vendbanimin, ai duhet të informoj nëndegën bazë për adresën e re dhe të regjistrohet në nëndegën e vendbanimit të ri;
6. Anëtarët e AAK-së paguajnë anëtarësi në parti, përveç nëse Kryesia e AAK vendos ndryshe.
NENI 6
TË DREJTAT DHE DETYRIMET E ANËTARIT TË AAK-SË
Anëtari i AAK-së ka të drejtë dhe detyrim:
1. Të marrë pjesë dhe të ndihmoj në aktivitetet e AAK-së ;
2. Të zgjedh dhe të zgjedhet në organet udhëheqëse të AAK-së;
3. Të kandidohet për institucionet e pushtetit komunal e qendror të Kosovës, në përputhje me këtë Statut;
4. Të njihet me veprimtarinë e organeve drejtuese të partisë;
5. Të marrë detyrime për realizimin e programit të parisë, të Programit Zgjedhor dhe të aktiviteteve të tjera të punës së AAK-së;
6. Të japë ndihmesë me vlerësimet për punën e organeve udhëheqëse të AAK-së;
7. Të japë propozime dhe të përparoj punën e AAK-së;
8. T’i përmbahet Statutit, Programit, vendimeve, orientimeve dhe qëndrimeve të AAK-së;
9. Të ruaj nderin, autoritetin dhe interesat e AAK-së.
NENI 7
STATUSI I ANËTARIT
1. Statusi i anëtarit në AAK pushon:
a. Me kërkesën e anëtarit;
b. Me përjashtim, për shkak të veprimeve në kundërshtim me Programin, Statutin, si dhe me qëndrimet dhe vendimet e AAK-së;
c. Nëse është bërë anëtarësuar në subjekt tjetër politik, merr pjesë në listë/garë zgjedhore të subjekteve tjera politike apo pa aprovim të Kryesisë së AAK merr funksion të të emëruarit politik në institucione të qeverisura nga partitë tjera.
2. Vendimin për përjashtimin e anëtarit me kërkesë të Kryesisë së Degës gjegjësisht Nëndegës duke vendosur me shumicë votash e merr Kuvendi i Degës gjegjësisht Nëndegës së AAK-së .
3. Kundër vendimit për përjashtim mund t’i bëhet ankesë Komisionit Statutar të AAK-së në afat prej 15 ditësh;
4. Ankesën mbi vendimin për përjashtim e shqyrton Këshilli Drejtues i AAK si instancë e fundit;
5. Ndërsa vendimin mbi përjashtimin nga Kryesia e AAK e merr Këshilli Drejtues i AAK-së deri në kuvendin e ardhshëm të AAK-së;
6. Periudha prej ditës së vendimit për përjashtim nga Këshilli Drejtues e deri në Kuvendin e radhës së AAK i përjashtuari nuk ka të drejtë të ushtroj funksionin, përfaqësoj në asnjë mënyrë asnjë organ apo strukturë të AAK.
NENI 8
ANËTARI I NDERIT
a) AAK ndan mirënjohje dhe shpall “Anëtar-Nderi të AAK-së” të gjithë ata qytetar që kanë merita të veçanta;
b) Anëtari i nderit propozohet nga Kryesia e AAK-së, kurse e miraton Këshilli Drejtues. Me këtë veprim njoftohet Kuvendi i ardhshëm i partisë.
PJESA II-STRUKTURA ORGANIZATIVE E PARTISË
NENI 9
NJËSITË THEMELORE TË ORGANIZIMIT
Njësitë themelore të organizimit dhe veprimit territorial të AAK-së janë degët, nëndegët dhe aktivet.
NENI 10
NËNDEGA
1. Nëndega është njësia themelore në organizimin e AAK-së e cila formohet në territorin e nivelit të lagjeve të qyteteve apo të fshatrave. Të gjitha Nëndegët e një komune e përbëjnë Degën (apo Degët) e komunës;
2. Me vendim të Kryesisë së Degës, nëse kjo është në interes të saj, nëndegët mund të organizohen dhe në formë tjetër, duke formuar aktive në pjesë të fshatrave dhe të lagjeve, kurse nëndegë në bashkësi territoriale;
3. Në rast se veprohet sipas paragrafit 1) i këtij Neni, Kryesia e Degës miraton rregulloren e funksionimit të tyre në përputhje me dispozitat e këtij Statuti;
4. Nëndegët udhëhiqen nga Kryesia e nëndegës dhe Kuvendi i nëndegës;
5. Me propozim të Kryetarit të zgjedhur, Kuvendi i Nëndegës zgjedh Kryesinë e Nëndegës.
6. Në rast se nga territori i një nëndege nuk ka asnjë këshilltar në Kuvendin komunal, nënkryetari i nëndegës detyrohet të përcjellë punën e Kuvendit komunal. Për këtë aktivitet e informon Kryesinë dhe anëtarët e nëndegës.
NENI 11
DEGA
1. Dega formohet në territorin e një komune dhe përbehet nga më së paku 5 nëndegë.
2. Në Komunat të cilat kanë veçanti territoriale dhe demografike mund të formohen më shumë se një degë.
3. Për formimin e më shumë se një dege në nivel komune vendos Kryesia e AAK-së;
4. Organet udhëheqëse të Degës janë: Kuvendi, Këshilli Drejtues, Kryesia e Zgjeruar dhe Kryesia e Degës.
Neni 12
DEGËT E AAK-SË NË MËRGATËN SHQIPTARE
a) AAK organizon degët e veta edhe në Mërgatën shqiptare, në pajtim me këtë Statut dhe në pajtim me ligjet në fuqi në shtetet përkatëse;
b) Dega formohet në territorin e një rajoni gjeografik (qytet, kanton, shtet). Për territorin e veprimit të degës vendos Kryesia e Bashkësisë së Degëve dhe Kryesia e AAK-së sipas normave të parapara me këtë Statut. Degët në Mërgatë mbajnë lidhje hierarkike me kryesinë e AAK-së, sipas normave të parapara në këtë Statut, në raportet degë-kryesi dhe në përputhje me rregulloret e punës;
c) Në Kuvendin e Degës marrin pjesë të gjithë anëtarët e degës;
d) Dega dhe Bashkësia e Degëve ka rregulloret e punës të cilat miratohen në Kuvendin e Degës, përkatësisht në Kryesinë e Bashkësisë së Degëve, me pëlqim paraprak të Kryesisë së AAK-së.;
e) Të gjitha degët që veprojnë në një shtet përbejnë Bashkësinë e Degëve;
f) Kryetarët e degëve dhe shtatë aktivistë të tjerë të dalluar të aprovuar nga Kryesia e AAK-së, përbejnë Kryesinë e Bashkësisë së Degëve. Bashkësia e Degëve është organ që bashkërendit angazhimet e përbashkëta të delegatëve dhe ka përgjegjësi detyruese për degët;
g) Me kërkesë të shkruar Bashkësia e Degëve mund të propozoj për anëtar nderi ndonjë personalitet të shquar të cilin propozim e miraton Kryesia e AAK-së;
h) Bashkësitë e Degëve në mërgatë zgjedhin nga radhët e veta përfaqësuesit e Kryesisë së Zgjeruar. Anëtari i Kryesisë së Zgjeruar nga mërgata në rast mungesës njoftohet rregullisht me materialet e mbledhjeve të Kryesisë së Zgjeruar;
i) Për organizimin e degëve në mërgatë, nëse nuk është paraparë ndryshe, vlejnë rregullat e parapara në këtë Statut;
j) Degët e AAK-së në mërgatë kanë përgjegjësi ta përkrahin AAK-së në mënyrë organizative, financiare, me kuadro, si dhe me krijimin e lidhjeve më të mira me shtetet ku veprojnë degët.
Neni 13
KUVENDI –PËRGJEGJËSITË - NË TË GJITHA NIVELET E ORGANIZIMIT TË AAK-SË
a) Kuvendi (në të gjitha nivelet e organizimit të AAK-së) është bartësi i vullnetit të votuesve të AAK-së;
b) Kuvendi Qendror i AAK përbën organin më i lartë vendimmarrës në AAK;
c) Kuvendi (varësisht nga niveli i organizimit) ka këto përgjegjësi:
1. Analizon veprimtarinë e partisë për periudhën në mes dy Kuvendeve; nxjerr rekomandime, rezoluta, vendime dhe përcakton orientimet kryesore për të ardhmen;
2. Përcakton dhe vendosë mënyrat e funksionimit dhe zbatimit të politikës së AAK-së;
3. Miraton, ndryshon dhe plotëson, statutin dhe programin politik të AAK-së (kuvendi i përgjithshëm i AAK-së);
4. Shqyrton dhe vlerëson punën e organeve qendrore të AAK-së (kuvendi i përgjithshëm i AAK-së);
5. Zgjedh dhe shkarkon: Kryetarin e AAK-së zgjedhja e të cilit/cilës bëhet mbi bazën e konkurrencës së lirë. Mënyra e kandidimit dhe proceduat e zgjedhjes detajisht rregullohen me Rregulloren për Zgjedhjet në AAK e miratuar nga kryesia e AAK-së dhe e shpallur nga Kuvendi (kuvendi i përgjithshëm i AAK-së dhe në mënyrë identike për nivelet tjera të organizimit);
6. Zgjedh Këshillin Drejtues
7. Shqyrton dhe miraton raportin financiar;
8. Shqyrton dhe miraton raportin e Kryesisë për aktivitetin e të gjitha organeve të AAK-së në mes dy Kuvendeve.
d) Në rast të mospërputhshmërisë programore dhe statutare, Kuvendi ka të drejtë të kërkoj votëbesimin për Kryetarin e AAK-së, në pajtim me këtë Statut.
e) Formon komisione pune, si: Komisionin verifikues, Komisionin e Votimit dhe komisione të tjera sipas nevojës.
Neni 14
KUVENDI - ORGANIZIMI DHE FUNKSIONI
1) Kuvendi i Rregullt Zgjedhor mbahet një herë në tre vjet në çdo nivel të organizimit;
2) Kuvendin e Rregullt Zgjedhor e thërret Kryetari i AAK-së (ngjashem për nivelet tjera të organizimit).
1. Kuvendi zgjedhor, i punës dhe ai i jashtëzakonshëm mbahen sipas rendit të ditës të përcaktuar nga Kryesia e Zgjeruar;
2. Kuvendin e hap Kryetari i AAK-së (ngjashem për nivelet tjera të organizimit);
3. Kuvendin e udhëheq Kryesia e Punës së Kuvendit;
4. Kryesia e Punës zgjedhet në Kuvend dhe ka mandat vetëm sa zgjasin punimet e Kuvendit.
3) Për mbajtjen e mbledhjes dhe rendin e ditës se Kuvendit, delegatet lajmërohen së paku një muaj më herët;
4) Kuvendin e Nëndegës e përbëjnë të gjithë anëtarët e AAK-së në territorin e Nëndegës të cilët zgjedhin delegatët për Kuvendin Zgjedhor të Degës;
5) Kuvendin e Degës e përbëjnë delegatët e zgjedhur në nivelin e nëndegës nga të cilët zgjedhen delegatët për Kuvendin Qendror të AAK-së, ndërsa, ARK dhe AGK nga Kuvendet e tyre zgjedhin nga 10 përfaqësues në Kuvendin e Degës;
6) Kuvendin e Qendror të AAK e përbejnë të gjithë delegatët e degëve, të zgjedhur në Kuvendet e degëve në përputhje me këtë Statut;
7) Delegimi për Kuvendin Qendror të AAK-së bëhet në bazë të këtyre kritereve:
1. Çdo degë delegon nga 2 delegatë në Kuvendin e AAK-së;
2. Dega, në territorin e së cilës ka mbi 100.000 banorë, delegon dhe 1 delegat më tepër (2+1);
3. Delegatët në Kuvend janë: deputetët e AAK-së, ministrat dhe zv/ministrat nga radhët e AAK-së, anëtarët e kryesisë aktuale, të cilët nuk delegohen në Kuvend në bazë të ndonjë kriteri tjetër të paraparë në këtë statut si dhe nënte ekspert anëtarë të Këshillit Kombëtar;
4. AGK dhe ARK delegojnë nga 20 delegat të zgjedhur në Kuvendet e tyre përkatëse;
5. Degët nga diaspora delegojnë 20 delegatë të zgjedhur në Kuvendet e tyre, të ndarë proporcionalisht në bazë të anëtarëve të AAK-së në Mërgatë;
6. Delegatët e zgjedhur sipas paragrafëve 7-a, b, c, d dhe e të këtij Neni përbëjnë 50% të numrit të përgjithshëm të delegatëve të Kuvendit;
7. 50% të delegatëve i zgjedhin degët në Kuvendet e tyre, në bazë të votave të fituara në zgjedhjet e fundit qendrore apo lokale;
8. Numrin e sakët të delegatëve, për çdo degë nga 50%, sipas pikës 7-g, e cakton Kryesia e AAK.
8) Në të gjitha Kuvendet e AAK-së mund të marrin pjesë edhe anëtarë të AAK-së që nuk janë delegatë, në cilësinë e vëzhguesit. Pjesëmarrja në Kuvend, në cilësinë e vëzhguesit duhet të lajmërohet te Sekretari i Kuvendit, së paku një muaj para mbajtjes së Kuvendit.
9) Mbledhjet e Kuvendit janë të hapura për mjetet e informimit, përpos në rastet kur Kryesia e punës së Kuvendit vendos ndryshe;
10) Pjesëmarrja e mjeteve të informimit në Kuvend duhet të konfirmohet së paku tri ditë para mbajtjes së Kuvendit.
NENI 15
SEKRETARI I KUVENDIT - NË TË GJITHA NIVELET E ORGANIZIMIT TË AAK-SË
1. Sekretari i Kuvendit është përgjegjës për mbarëvajtjen e procedurës administrative dhe teknike në Kuvend;
2. Sekretari i Kuvendit është përgjegjës për arkivimin e dokumentacionit dhe të proceseve të mbajtura gjatë punës së Kuvendit;
3. Procedurën deri në zgjedhjen e Kryesisë së Punës së Kuvendit e udhëheq Sekretari i Kuvendit;
4. Sekretarin e Kuvendit e zgjedh Kryesia e AAK-së;
5. Ai duhet të jetë njohës i mirë i statutit të AAK-së;
6. Sekretari i Kuvendit mbikëqyrë punën e Sekretarisë së Kuvendit dhe është përgjegjës për punën e saj;
7. Puna e Sekretarisë së Kuvendit përfundon me mbylljen e punimeve të Kuvendit.
NENI 16
KUVENDI I JASHTËZAKONSHËM - NË TË GJITHA NIVELET E ORGANIZIMIT TË AAK-SË
a) Kuvendi i jashtëzakonshëm mund të thirret:
i. Në rast të shkeljeve të rënda statutore dhe/ose programore nga udhëheqja e AAK-së;
ii. Në rast të shpalljes së zgjedhjeve të jashtëzakonshme;
iii. Në rast të krizave politike dhe kushtetutare në vend;
iv. Në rast se Këshilli Drejtues nuk aprovon në tre raunde përbërjen e Kryesisë së propozuar nga Kryetari i AAK-së;;
v. Në rast të dorëheqjes ose vdekjes së Kryetarit të AAK-së;
b) Kuvendin e Jashtëzakonshëm mund ta thërras Këshilli Drejtues::
a) Me kërkesën e 2/3 të anëtarëve të vet;
b) Me kërkesën e Kryesisë sëAAK-së;
c) Me kërkesën e 1/3 të delegateve të Kuvendit.
c) Në rast të kërkesës sipas paragrafit 2) të këtij Neni (përveç pikës 1.e), Kryetari dhe Këshilli Drejtues e thërret Kuvendin e Jashtëzakonshëm në afat prej 45 ditëve, prej ditës kur është ushtruar kërkesa me shkrim nga kërkuesit.
NENI 17
KËSHILLI DREJTUES - ORGANIZIMI DHE FUNKSIONI
1. Këshilli Drejtues zgjedhet nga Kuvendi dhe është organi më i lartë në mes të dy Kuvendeve Zgjedhore;
2. Këshilli Drejtues përbëhet nga delegatët e zgjedhur nga Kuvendi anëtarët ex officio në bazë të dispozitave të këtij statuti;
3. Këshilli Drejtues është organ politik-ekzekutiv i partisë;
4. Këshilli Drejtues mblidhet së paku një herë në muaj dhe sipas nevojës, duke njoftuar së paku dhjetë ditë para mbledhjes së tij;
5. Mbledhjet e Këshilli Drejtues të Degëve kanë karakter vendimmarrës dhe informativ;
6. Këshillin Drejtues e theret dhe udhëheq Kryetari i AAK-së (ngjashëm në të gjitha nivelet e organizimit). Mbledhjet e Këshillit Drejtues me kërkesë të paraqitur paraprakisht te Kryetari i AAK mund të thirret edhe nga 1/3 e anëtarëve të Këshillit Drejtues (ngjashëm në të gjitha nivelet e organizimit).
7. Këshilli Drejtues (në të gjitha nivelet e organizimit) me Propozim të Kryetarit dhe konform dispozitave të këtij statuti përcakton periudhen kohore për mbajtjen e zgjedhjeve të brendshme në AAK. ;
8. Këshilli Drejtues i AAK-së përbehet nga:
1. Kryetari i AAK
2. Nënkryetarët
3. Sekretari i Përgjithshëm
4. 60 anëtarë të zgjedhur nga Kuvendi
5. 5 përfaqësues nga AGK
6. 5 përfaqësues nga ARK
9. Këshilli Drejtues i Degës përbëhet nga:
1. Kryetari i Degës
2. Nënkryetarët
3. Sekretari i Përgjithshëm
4. 30 anëtarë të zgjedhur në Kuvendin e Degës
5. 3 përfaqësuese nga AGK
6. 3 përfaqësues nga ARK
NENI 18
KËSHILLIT DREJTUES - PËRGJEGJËSITË
1. Këshilli Drejtues i AAK-së aprovon propozimin për programin dhe draft-statutin e partisë;
2. Në të gjitha nivelet e organizimit, Këshilli përkujdeset për realizimin e detyrave të përcaktuara në Kuvendet përkatëse;
3. Me propozim të Kryetarit të AAK-së, në të gjitha nivelet e organizimit, Këshilli Drejtues zgjedh:
a. Nënkryetarët e AAK-së
b. Sekretarin e Përgjithshëm të AAK-së
c. Anëtarët tjerë të Kryesisë së AAK-së
4. Për aprovimin e propozimeve të Kryetarit të AAK-së për Nënkryetar, Sekretar të Përgjithshëm dhe Anëtarë të Kryesisë, në raundin e parë dhe të dytë nevojiten 2/3 e votave të anëtarëve të Këshillit Drejtues. Në rastet kur propozimet nuk miratohen në dy raundet e para, në raundin e tretë nevojiten 50+1% e votave të anëtarëve të Këshillit Drejtues.
5. Me propozim të Kryetarit miraton vijën strategjike, politike dhe detyrat e partisë;
6. Me propozim të Kryetarit të AAK-së, miraton listën e kandidatëve për deputet në Kuvendin e Kosovës;
7. Shqyrton çdo koalicion në cdo nivel të organizimit të AAK-së, si dhe shqyrton çështjet konkrete programore në rast ndonjë koalicionit të lidhur me subjekte tjera politike në të gjitha nivelet e organizimit të cilat i miraton Kryesia e AAK-së;
8. Me propozimin e Kryesisë, emëron propozimet për anëtar të Komisionit Statutar;
9. Këshilli Drejtues nxjerr rregulloren e punës;
10. Këshilli Drejtues nxjerr vendime me shumicë të thjeshtë votash të përfaqësuesve të pranishëm nga fushëveprimi i vet, ndërsa, vendimet e rëndësishme të propozuara para Këshillit Drejtues merren me së paku votimin “për” të 2/3-ve të anëtarëve të Këshillit Drejtues;
10. Për të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me politiken e kuadrove dhe zhvillimit organizativ, Kryesia i propozon qëndrimet në Këshillin Drejtues i cili merr vendim me shumicë të thjeshtë të votave (në të gjitha nivelet e organizimit);
11. Në nivel dege, Këshilli Drejtues me propozim të Kryesisë së degës aprovon listën preliminare për Këshilltar Komunal. Lista preliminare i dërgohet Kryesisë së AAK-së për aprovim përfundimtar;
12. Lista përfundimtare e Kryesisë së AAK-së lidhur me përbërjen e listës për Këshilltar Komunal duhet të jetë e harmonizuar me qëndrimin e Kryesisë së Degës dhe të përkrahet nga Këshilli Drejtues i Degës;
13. Këshilli Drejtues i Degës përcakton territorin e veprimit të nëndegës;
14. Këshilli Drejtues i Degës i propozon Kryetarit të AAK-së kandidatë për deputet në Kuvendin e Kosovës nga komuna përkatëse;
NENI 19
KRYESIA E ZGJERUAR - ORGANIZIMI DHE FUNKSIONI
i. Kryesia e Zgjeruar (e organizuar në nivel dege dhe në qendër), është organ informativ dhe konsultativ gjithëpërfshirës i udhëhequr nga Kryetari dhe i përbërë nga Kryesia dhe Kryetarët e degëve (nëndegëve në nivel dege) të AAK-së, përfaqësuesit e ARK-së dhe përfaqësueset e AGK-së;
ii. Përfaqëson dhe mbron interesin e degëve (ose interesin e nëndegëve në nivel të degës) dhe strukturave në AAK;
iii. Kryesinë e Zgjeruar e theret dhe udhëheq Kryetari i AAK-së (ngjashëm në të gjitha nivelet e organizimit);
iv. Mblidhet sipas nevojës;
NENI 20
KRYESISA E ZGJERUAR - PËRGJEGJËSITË
1. Nxjerr rekomandime në fushën e përgjegjësisë së saj me shumicë te thjeshtë votash të përfaqësuesve të pranishëm;
2. Formon trupa të nevojshme pune;
3. Nxjerr rregulloren e punës.
NENI 21
KRYESIA - ORGANIZIMI DHE FUNKSIONI (NË ÇDO NIVEL TË ORGANIZIMIT NË AAK)
1. Kryesia është organ ekzekutiv i zbatimit të politikave të AAK-së, qëndrimeve dhe vendimeve të aprovuara në Kuvend, Kryesi të Zgjeruar dhe në Këshillin Drejtues të AAK-së;
2. Kryesia e Nëndegës ka më së paku 11 anëtarë;
3. Kryesia e Degës ka më së paku 15 anëtarë;
4. Kryesia e Përgjithshme ka më së paku 17 anëtar;
5. Kryesia është përgjegjëse për zbatimin e Programit dhe të Statutit të AAK-së;
6. Kryesia zbaton politikën e përcaktuar nga Kuvendi dhe Këshilli Drejtues i AAK-së;
7. Është përgjegjëse për organizimin e fushatës zgjedhore, organizimin dhe zgjerimin e anëtarësisë dhe grumbullimit të fondeve për dobi të partisë;
8. Ndarjen e përgjegjësive në mesin e anëtarëve të Kryesisë e bënë Kryetari i cili udhëheqë punën e këtij organi ekzekutiv;
Sekretari i Përgjithshëm është përgjegjës për administrimin e Kryesisë dhe bashkëpunimin me strukturat tjera të AAK-së;
9. Në çdo nivel të organizimit, Kryesia si anëtarë ex-offitio ka Kryetari/ren e ARK-së dhe AGK-së me të drejta të barabarta me anëtarët tjerë;
NENI 22
KRYESIA - PËRGJEGJËSITË
Nxjerr vendime që kanë të bëjnë më aktivitetin partiak në nivelin e saj të organizimit;
Me shumicë të thjeshtë votash, miraton listën e Këshillit Drejtues (varësisht nga niveli i organizimit) të kandidatëve për: Kryetar të komunave, për Këshilltar në Kuvendin Komunal dhe listëne kandidatëve për Deputet në Parlamentin e Kosovës. Pas aprovimit nga Kryesia, listat kandiduese i dërgohen për aprovim Këshillit Drejtues të AAK-së në formë propozimi nga Kryetari i AAK-së.
Formon komisione, grupe pune për detyra konkrete. Ekspertët e angazhuar në komisione të cilat mund ti formoj Kryesia mund të angazhohen edhe si Këshilltar të Kryetarit. Takimet me këto komisione mblidhen me kërkesë të Kryetarit, Kryesisë, Kryesisë së Zgjeruar ose të Këshillit Drejtues në çdo nivel të organizimit të AAK-së;
Kryesia emëron zëdhënësin (në çdo nivel të organizimit).
Kryesia zgjedh Drejtuesin e Financave;
Kryesia miraton Rregulloren e Punës në të cilën përcaktohen përgjegjësitë dhe detyrat e kryesisë dhe anëtarëve të saj.
Kryesia e AAK-se mund te propozoj edhe 10 delegat tjerë te cilët i shtohen listës përfundimtare për delegat në Kuvendin Qendror të AAK-së;
Propozon për miratim në Kuvend: Rregulloren për Kuvendet Zgjedhore në AAK;
Në bashkëpunim me Komisionin Statutar vlerëson statutshmërinë e kuvendeve në nivel dege dhe nëndege. Në rast të gjetjes së shkeljeve statutare dhe programore, keqpërdorimit të procesit zgjedhor apo proceseve që kalon AAK, kryesia në bashkëpunim me Komisionin Statutar mund të administroj në mënyrë të drejt për drejt zhvillimet në bazë;
Miraton shumën që anëtari i AAK-së do të paguaj për anëtarësi;
Miraton buxhetin e AAK-së, të propozuar nga Drejtuesi i Financave i AAK-së;
Miraton shpërndarjen e mjeteve financiare në degë, nëse këto mjete kalojnë shumën 500 euro;
.
NENI 23
KRYETARI – FUNKSIONI DHE PËRGJEGJËSITË (NË ÇDO NIVEL TË ORGANIZIMIT NË AAK)
Është përgjegjës për:
1. Propozon përbërjen e Kryesisë së AAK-së të cilën e aprovon Këshilli Drejtues (në nivel qendror dhe nivel dege);
2. Udhëheqjen dhe përfaqësimin e partisë (degës ose nëndegës varësisht nga niveli i organizimit);
3. Zbatimin e Programit dhe të Statutit të AAK-së dhe përcaktimin e orientimeve politike dhe organizative;

4. Për punën e vet i përgjigjet Kuvendit dhe Këshillit Drejtues të AAK-së;
5. Emëron këshilltarët e vet, emëron anëtarët e kabinetit të tij dhe cakton delegacionin në takimet zyrtare;
6. Për një çështje të votuar në Këshillin Drejtues, përveç aprovimit të përbërjes së Kryesisë, Kryetari i AAK-së ka vetëm një herë të drejtën e vetos;
7. Thërret Kuvendin e Rregullt të AAK-së;
8. Thërret dhe udhëheq mbledhjet e Kryesisë, Kryesisë së Zgjedhuar dhe Këshillit Drejtues
9. Propozon formimin e revizionit financiar të cilën e aprovon Kryesia;
10. Propozon dhe nënshkruan marrëveshjet politike për koalicion, memorandumeve politike të të gjitha niveleve të organizimit të AAK-së, të cilat shqyrtohen dhe miratohen nga Këshilli Drejtues i AAK-së;
11. Në rast të dorëheqjes, pamundësisë fizike apo vdekjes, Kryetarin e zëvendëson deri në Kuvendin e radhës, njëri nga nënkryetarët i zgjedhur nga Këshilli Drejtues brenda periudhës prej 30 ditësh nga dita kur kryetari/ja nuk ka mundësi ta ushtroj funksionin e tij/saj;
12. I propozon Kryesisë së AAK-së Shefin e Shtabit Qendror Zgjedhor;
13. Në rast të zgjedhjes së tij në postin e Kryetarit të shtetit, lirohet nga posti i Kryetarit të AAK-së.
14. Kryetari/ja e degës përfaqëson interesin e degës në Kryesinë e Zgjedhuar të AAK-së
NENI 24
NËNKRYETARËT
AAK ka nënkryetarët të cilët ndihmojnë Kryetarin e AAK-së në ushtrimin e detyrës së tij të cilët janë të ndarë në fusha të caktuara të përgjegjësisë.
NENI 25
SEKRETARI I PËRGJITHSHËM
1. Mbikëqyr zbatimin e vendimeve të Kryesisë së AAK-së
2. Mbikëqyrë zbatimin e politikës së përcaktuar nga Kryesia e AAK-së;
3. I raporton Kryesisë dhe Këshillit Drejtues për aktivitetin e degëve të AAK-së.
NENI 26
DREJTUESI I FINANCAVE
a) I propozon Kryesisë rregulloren për mënyrën e menaxhimit të financave dhe buxhetit të AAK-së;
b) I propozon Kryesisë për miratim, buxhetin e selisë së AAK-së.
c) Krijon sistemin unik financiar në parti dhe shqyrton çështjet financiare të degëve si dhe krijon sistemin e raportimit periodik;
d) përgjigjet edhe për mjetet e deponuara në xhirollogaritë bankare.
e) Ben menaxhimin e buxhetit, të pronës dhe të pasurisë së AAK-së dhe ndarjes së burimeve financiare nëpër degë;
f) përfaqëson punët financiare të AAK-së në rastet e kontrollit qeveritar,
g) paraqet Kryesisë raportet dhe projektet mujore dhe tremujore financiare;
NENI 27
AUDITIMI
1. Përbërjen e Komisionit për Auditim e miraton Kryesia e AAK-së me propozimin e Kryetarit të AAK-së;
2. Komisioni përbëhet nga pesë ekspert;
3. Komisioni kontrollon veprimtarinë financiare dhe të kontabilitetit të AAK-së në shkallë vendi dhe ne diasporë dhe jep propozime për masat që duhet të ndërmerren nga fushë veprimtaria e vet.
4. Për punën e vet i përgjigjet Kryesisë së AAK-së.
NENI 28
ZËDHËNËSI I AAK-SË
1. Zëdhënësin e emëron Kryesia e AAK-së.
2. Për punën e vet i përgjigjet Kryesisë së AAK-së;
3. Zëdhënësi i AAK-së ka këto detyra:
1) Informon opinionin publik për aktivitetin politik të AAK-së (me shkrim dhe me gojë);
2) Përgatit dhe thërret konferencat për mjetet e informimit
3) pa të drejtë vote, Zëdhënësi merr pjesë në mbledhjet e të gjitha organeve udhëheqëse të partisë;
4) Mban kontakte të rregullta me Kryetarët dhe zëdhënësit e degëve për t’u informuar në mënyrë të ndërsjellë për aktivitetin dhe qëndrimet politike të parisë;
5) Bashkëpunon rregullisht me Kryetarin e Grupit Parlamentar të AAK-së dhe shkëmbejnë informacione.
NENI 29
GRUPI PARLAMENTAR I AAK-SË
1. Grupin Parlamentar të AAK-së e përbëjnë të gjithë deputetët e Kuvendit të Kosovës nga radhët e AAK-së dhe deputetët të tjerë të cilët i bashkohen Grupit Parlamentar të AAK-së.
2. Grupi Parlamentar ka rregulloren e vet të punës;
3. Deputetët nga radhët e AAK-së duhet të veprojnë në përputhje me interesat e AAK-së, vendimet e Kryesisë së AAK-së, Kryesisë së Zgjeruar dhe Këshillit Drejtues të AAK-së.
NENI 30
DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË
1. Grupi Parlamentar dhe anëtarë të Qeverisë së Kosovës nga radhët e AAK-së, për punën e tyre i përgjigjen Kryesisë, Kryesisë së Zgjeruar dhe Këshillit Drejtues.
2. Grupi Parlamentar propozon në Parlament dokumentet e dala nga përcaktimet e politikës parimore të AAK-së të miratuara nga Kryesia, Kryesia e Zgjeruar dhe Këshilli Drejtues.
NENI 31
SHTABI QENDROR ZGJEDHOR
1. Shtabi Qendror Zgjedhor (SHQZ) udhëheq fushatën zgjedhore të AAK-së në zgjedhjet lokale dhe në ato të përgjithshme.
a) SHQZ-në e udhëheq Shefi i SHQZ, i propozuar nga Kryetari i AAK dhe i miratuar nga Kryesia.
b) Anëtarët e SHQZ-së i propozon Shefi i SHQZ-së dhe i miraton Kryesia e AAK.
c) SHQZ e propozon buxhetin e SHQZ-së për fushatën zgjedhore të cilin e miraton Kryesia e AAK-së.
d) Me buxhetin e SHQZ-së udhëheq shefi i SHQZ-së dhe për këtë i përgjigjet Kryesisë së AAK-së;
2. SHQZ propozon rregulloren e vet të cilën e miraton Kryesia e AAK-së
1. përveç në raste të jashtëzakonshme, SHQZ-ja emërohet jo me vone se 6 muaj para zgjedhjeve;
2. mandati i SHQZ-së përfundon pas shpalljes së rezultateve përfundimtare zgjedhore nga Komisioni Qendror Zgjedhor; pas shqyrtimit dhe miratimit të raportit të punës dhe aktivitetit të tij dhe analizës së rezultateve zgjedhore nga Kryesia e AAK.
NENI 32
KOMISIONI STATUTAR
Komisioni Statutar është organ profesional i AAK-së.
1. Komisionin e përbejnë: Kryetari, zëvendësi, dhe tre anëtarë.
2. Anëtarët e Komisionit Statutar janë juristë me përvojë dhe anëtarë me përvojë të gjatë në AAK, të cilët gjatë mandatit në Komisionin Statutar nuk mund të jenë anëtarë të Kryesisë së AAK-së, Kryesisë së Zgjeruar dhe Këshillit Drejtues të AAK-së
3. Komisioni Statutar zgjedhet nga Kryesia e Zgjeruar e AAK-së me propozim të Kryesisë së AAK-së.
Komisioni Statutar është përgjegjës për hartimin e projekt-statutit të AAK-së dhe interpretimin e Statutit të AAK-së;.
Komisioni Statutar mbron statutshmërinë dhe kontrollin e ndërsjellë të organeve të AAK-së, shqyrton ankesa dhe kërkesa të kësaj fushe nga anëtarët dhe organet e AAK-së.
b. Komisioni Statutar mblidhet sipas nevojës;
c. Vendimet e Komisionit Statutar i vërteton dhe zbaton Kryesia e Zgjeruar.
NENI 33
KOMISIONI VERIFIKUES
Komisioni Verifikues bën numërimin dhe saktësimin e numrit të delegatëve pjesëmarrës në Kuvend;
1. verifikon ekzistimin e kuorumit në mënyrë që Kuvendi t’i vazhdojë punimet
2. verifikon shpërndarjen e materialeve për delegatet në Kuvend.
3. verifikon ligjshmërinë e votimit.
NENI 34
KOMISIONI I VOTIMIT
1) Votimet në Kuvend, në të gjitha nivelet i përcjell Komisioni për Votim. Anëtarët e tij nuk mund të jenë kandidatë për pozitat zgjedhore;
2) Në rast se Komisioni për Votim gjen parregullsi gjatë votimit i sugjeron organit udhëheqës anulimin e tij, ia propozon përsëritjen e procedurës së votimit dhe me vendimin e vet e njofton Komisionin Statutar;
3) Mandati i komisionit zgjatë deri në përfundim të mbledhjes së organit të caktuar.
NENI 35
ALEANCA E GRUAS SË KOSOVËS (AGK)
1. Të gjitha gratë në AAK mund të jenë të organizuara edhe në AGK.
2. AGK ka strukturën e vet të mëvetësishme organizative. Për organizimin dhe strukturimin e AGK, organet e saja nxjerrin aktet e tyre të cilat duhet të jenë në pajtim me frymën e këtij Statuti dhe Programit të AAK-së.
3. Anëtaret e AGK-së kujdesen për mbështetjen dhe zbatimin e politikës së përcaktuar nga Kuvendi, Këshilli Drejtues, Kryesia e Zgjeruar dhe nga Kryesia e AGK-së dhe AAK-së.
4. AGK i zgjedh të gjitha organet udhëheqëse në Kuvendet e veta me mandat tre vjeçar dhe me të drejtë në o më shumë se një mandat të ri-përtritshëm;
5. Kuvendi zgjedhor i AGK-së mbahet një herë në tre vjet, ndërsa Kuvendi i Jashtëzakonshëm mbahet sipas nevojës;

6. Organet udhëheqëse të AGK-së janë përgjegjëse për:
a. Përfshirjen dhe përparim sa më të madh të gruas në AAK-së
b. Strukturën dhe fuqizimin e AGK-së;
c. Punën me degët e AGK-së
NENI 36
KRYETARJA E AGK-SË
Sipas pozitës është anëtare e Kryesisë së AAK-së dhe është përgjegjëse për:
a) Punën e AGK-së në përputhje me Statutin dhe me Programin e AAK-së, rregullores dhe të programit të punës së AGK-së;
b) Bashkërenditjen e veprimeve në mes të AGK-së dhe AAK-së dhe përfaqësimin e interesave te AGK-se ne strukturat e AAK-së
NENI 37
ALEANCA E TË RINJVE TË KOSOVËS (ARK)
1. Të rinjtë në AAK mund të jenë të organizuar edhe në ARK;
2. ARK ka strukturën e vet të mëvetësishme organizative. Për organizimin dhe strukturimin e ARK-së, organet e saj nxjerrin aktet e tyre të cilat duhet të jenë në pajtim me frymën e këtij Statuti dhe Programit të AAK-së;
3. Anëtarët e ARK-së kujdesen për mbështetjen dhe zbatimin e politikës së përcaktuar nga Kuvendi, Këshilli Drejtues, Kryesia e Zgjeruar dhe Kryesia e ARK-së dhe AAK-së;
4. ARK ka Rregulloren dhe Programin e punës, në përputhje me frymën e Statutin dhe me Programin e AAK-së;
5. ARK i zgjedh të gjitha organet udhëheqëse në Kuvendet e veta me mandat tre vjeçar dhe me të drejtë në jo më shumë se një mandat të ri-përtritshëm;
6. Kuvendi Zgjedhor i ARK-së mblidhet një herë në tre vjet ndërsa Kuvendi i Jashtëzakonshëm mbahet sipas nevojës;
.
NENI 38
ANËTARËSIA E ARK-SË
1. Anëtarë të ARK-së mund të jenë qytetarët e moshës deri në 30 vjeç.
2. Organet udhëheqëse të ARK-së janë përgjegjëse për:
1. përfshirjen dhe përparimin sa më të madh të të rinjve në AAK;
2. Strukturimin dhe fuqizimin e ARK-së, dhe
3. Punën me degët e ARK-së.
NENI 39
KRYETARI I ARK-SË
Sipas pozitës Kryetari i ARK-së është anëtar i Kryesisë së AAK-së dhe është përgjegjës për:
1. Punën e ARK-së në përputhje me Statutin dhe me Programin e AAK-së, rregullores dhe të programit të punës së ARK-së;
2. Bashkërenditjen e veprimeve në mes të ARK-së dhe AAK-së dhe përfaqësimin e interesave te ARK-se ne strukturat e AAK-së.
NENI 40
PJESËMARRJA NË INSTITUCIONE
Anëtarët e AAK-së që mbajnë pozita në pushtetin komunal, në atë legjislativ dhe ekzekutiv në cilindo nivel të organizimit, janë të detyruar që së paku një herë në 6 muaj, të japin shpjegime për punën dhe angazhimet e tyre në institucionet e pushtetit para nëndegës bazë dhe para kryesisë së degës ose kryesisë së AAK-së varësisht nga niveli i organizimit;
Zyrtari i AAK nuk mund të jetë bartës i funksioneve ekzekutive dhe legjislative ne të njëjtën kohë.
NENI 41
VOTIMI
Në të gjitha organet qendrore te AAK-së, Kuvendi, Këshilli Drejtues, Kryesia e Zgjeruar, Kryesia, dhe në të gjitha nivelet tjera organizative te AAK-së, votimi është i ligjshëm, nëse në punën e forumit marrin pjesë shumica e thjeshtë:
1. Votimi është i vlefshëm nëse për një vendim votojnë 50+1% të të pranishëmve, përveç nëse përcaktohet ndryshe me këtë Statut ose akte tjera në fuqi;
2. Për çështjet politike dhe programore votimi është i hapur;
3. Për çështjet e kuadrove votimi është i fshehtë, në listën me më shumë kandidatë nga numri i paraparë për t’u zgjedhur në një organ.
NENI 42
KOOPTIMI
a) Në bazë të dispozitave të këtij statuti, Kryetari i AAK-së (në të gjitha nivelet e organizimit) ka të drejtën të propozoj rritjen e antarev të Kryesisë në cdo kohë dhe sipas nevojë. Të gjitha propozimet e tilla duhet të aprovohen ngaKëshilli Drejtues ( në të gjitha nivelet e organizimit) pajtim me nenin 18, pika 4 e këtij statuti. ;
b) Kooptim nuk është i lejuar drejt për drejte ne vet Këshillin Drejtues i cilitdo niveli te organizimit të jetë ai.
NENI 43
MANDATI I ZYRTAREVE TË ZGJEDHUR NE ORGANET E AAK-SË
a) Mandati i anëtarëve i të gjitha organeve të AAK-së zgjat në për periudhën e përcaktuar kohorë të përcaktuar me legjislacionin e aplikueshëm në Kosovë;
b) Mandati i zyrtarit pushon me vdekjen e tij ose pamundësisë së vazhdueshme psikike për të ushtruar detyrën e tij, dorëheqje dhe shkarkimin e tij të përcaktuar me këtë Statut.
NENI 44
PËRFAQËSIMI I GRUAS NË TË GJITHA ORGANET UDHËHEQËSE TË AAK-SË
1. Në organet përfaqësuese të zgjedhura të AAK-së siq janë Kuvendet dhe Këshillat Drejtues ( në të gjitha nivelet e organizimit tëAAK-së), gruaja merr pjesë me së paku 30%;

2. Komisioni Statutar mbikëqyr realizimin e paragrafëve 1) të këtij Neni.
NENI 45
MJETET PËR PUNË
1. AAK ka xhirollogarinë e vet;
2. AAK realizon të ardhura nga anëtarësia, kontributet vullnetare, donatorët, shitja e prodhimeve me emblemë të AAK-së dhe forma tjera ligjore;
3. AAK paguan, sipas kontratës së punës, anëtarët që kryejnë punë në organet e saj.
NENI 46
ZHBËRJA E AAK-SË
AAK mund të pushojnë së ekzistuari në këto raste:
a) Nëse për këtë vendosin 2/3 e të gjithë përfaqësuesve në mbledhjen e Kuvendit, të rregullt apo të jashtëzakonshëm;
b) Për pasurinë e AAK-së vendos Kuvendi i AAK-së. Në asnjë mënyrë pasuria nuk mund të shpërndahet nëpër individë.
NENI 47
HYRJA NE FUQI E STATUTIT TË AAK-SË
Dispozitat e ndryshuara të Statutit të AAK aplikohen nga dita e aprovimit të tyre. Statuti konfirmohet dhe hyn në fuqi ditën e miratimit në Kuvendin e AAK-së:
a) Për çështjet e të drejtave të Kuvendit të Degës e të Nëndegës, të cilat nuk janë paraparë të saktësuara në këtë Statut, vlejnë rregullat për të njëjtat çështje të parapara në Kuvend edhe Kryesi të AAK-së;
b) Propozimin për plotësimin dhe ndryshmin e këtij Statutit e jep Kuvendi, Këshilli Drejtues, Kryesia e Zgjeruar, apo Komisioni Statutar;
c) Në rastet e kërkesës së veçantë nga institucionet qendrore të AAK-së, ndryshimet mund t’i bëj një grup punues i formuar në nivel të Kryesisë së AAK-së ose Komisioni Statutar të cilat i miraton Këshilli Drejtues dhe ri-konfirmon Kuvendi i ardhshëm i AAK-së.
NENI 48
INTERPRETIMI I STATUTIT
Interpretimin autentik të këtij Statutit e bënë Kuvendi apo Komisioni Statutar.
Në rast të konfliktit të dispozitave, Kryesia e AAK-së kërkon mendimin juridik nga hartuesit e Statutit deri në mbajtjen e Kuvendit të ardhshëm.

Ky statut u miratua në Kuvendin e Punës së AAK-së më datë.....
U plotësua në Kuvendin e punës së AAK-së me datë......
U plotësua ne Kuvendin e punës së AAK-së të mbajtur me.....
U miratua nga Këshillin Drejtues në Dhjetor 2005
U miratua nga Këshillin Drejtues në Shtator 2008


RREGULLORE PËR KUVENDET ZGJEDHORE NË AAK
PRISHTINË 2008
Duke u mbështetur në Nenin 13, pika (3. E) e Statutit të AAK-së, Kryesia e AAK-së nxjerrë këtë:
RREGULLORE PËR KUVENDET ZGJEDHORE NË AAK
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME
NENI 1
Kjo rregullore përcakton procedurat e zgjedhjes së delegatëve të AAK-së në kuvendet dhe strukturat udhëheqëse partiake në të gjitha nivelet.
KREU I
ORGANET DREJTUESE TE KUVENDIT
NENI 2
Kuvendi është organi më i lartë vendimmarrës në të gjitha nivelet e organizimit të AAK-së.
THIRRJA E KUVENDIT
NENI 3
Kuvendin e Rregullt Zgjedhor, e thërret Kryetari i Partisë (njëjtë edhe në nivelet tjera të organizimit të AAK-së). Për mbajtjen e Kuvendit Qendror dhe rendin e ditës, delegatet lajmërohen së paku një muaj më herët përveç nëse është përcaktuar ndryshe me Statutin e AAK-së.
HAPJA E KUVENDIT
NENI 4
1. Sekretarin e Kuvendit të AAK-së e zgjedh Kryesia e AAK-së me propozim të Kryetarit të AAK-së (njëjtë në çdo nivel të organizimit të AAK-së; degë dhe nëndegë );
2. Hapjen e Kuvendit e bënë Kryetari i AAK-së.
SEKRETARI I KUVENDIT
NENI 5
1. Sekretari i Kuvendit është përgjegjës për mbarëvajtjen e procedurës administrative dhe teknike në Kuvend, arkivimin e dokumentacionit dhe të proceseve të mbajtura gjatë punës së Kuvendit;
2. Ai duhet të jetë njohës i mirë i statutit të AAK-së;
3. Sekretari i Kuvendit mbikëqyrë punën e Sekretarisë së Kuvendit dhe është përgjegjës për punën e saj;
4. Puna e Sekretarisë së Kuvendit përfundon me mbylljen e punimeve të Kuvendit.
5. Sekretari i Kuvendit dorëzon të gjitha materialet Kryetarit të zgjedhur në Kuvend brenda katër orëve pas mbarimit të punës së Kuvendit;
KRYESIA E PUNËS
NENI 6
1. Kryesia e punës ka 5 anëtarë, 3 anëtarë propozohen nga Kryesia e AAK-së, kurse 2 prej tyre nga Kuvendi;
2. Kryesuesi i Kryesisë se Punës së Kuvendit propozohet nga Kryesia e AAK-së (në çdo nivel të organizimit të AAK-së) ndërsa Kuvendi voton me aklamacion;
3. Kryesia e Punës e udhëheq kuvendin dhe kujdeset për mbarëvajtjen e tij.
KOMISIONET
NENI 7
1. Pasi Kryesia e Punës të këtë marrë mandatin, Kuvendi zgjedh Komisionin Verifikues dhe Komisionin e Votimit;
2. Anëtarët e këtyre komisioneve nuk mund të jenë kandidatë për vendet udhëheqëse të AAK-së;
3. Më shumë se një anëtarë i Komisioneve nuk mund të vijnë nga një degë gjegjësisht nëndegë.
KOMISIONI VERIFIKUES
NENI 8
1. Në të gjitha nivelet e organizimit të AAK-së, Komisioni Verifikues përkujdeset për ligjshmërinë e procesit të votimit;
2. Komisioni Verifikues për çdo 50 delegatë duhet të ketë 1 anëtarë;
3. Kryetarin/ren e Komisionit e propozon Kryesia (në çdo nivel të organizimit të AAK-së) për të cilin/cilën Kuvendi voton me aklamacion;
4. Dy të tretat e anëtarëve të Komisionit Verifikues zgjedhen nga Kryesia e AAK-së (në të njëjtën mënyrë edhe në nivele tjera të organizimit të AAK-së), ndërsa pjesa tjetër zgjedhet nga Kuvendi;
5. Komisioni Verifikues nuk mund të ketë më pak se 3 anëtarë edhe kur nën-degët apo degët e AAK-së kanë më pak se 50 delegatë;
6. Komisioni Verifikues verifikon ekzistimin e kuorumit në Kuvend dhe shpall numrin e delegatëve pjesëmarrës në Kuvend;
7. Komisioni verifikon shpërndarjen e materialeve për delegatet në Kuvend;
8. Komisioni verifikon ligjshmërinë e votimit;
9. Mandati i tij mbaron me përfundim e Kuvendit;
10. Shkeljen apo manipulimin gjatë votimit e vërteton Komisioni Verifikues i Kuvendit duke votuar me 50+1% të anëtarëve të tij.
KOMISIONI I VOTIMIT
NENI 9
1. Në të gjitha nivelet e organizimit të AAK-së, Komisioni i Votimit mbikëqyr ligjshëmrinë e votimit dhe numëron fletëvotimet;
2. Dy të tretat e anëtarëve të Komisionit të Votimit propozohen nga Kryesia e AAK-së të cilët votohen me aklamacion (njëjtë edhe në nivele tjera të organizimit të AAK-së), ndërsa pjesa tjetër zgjedhet nga Kuvendi;
3. Kryetarin/ren e Komisionit e propozon Kryesia (në çdo nivel të organizimit të AAK-së) për të cilin/cilën Kuvendi voton me aklamacion;
4. Në rast se Komisioni për Votim gjen parregullsi gjatë votimit, ai i sugjeron Kryesisë së Punës së Kuvendit anulimin e pjesshëm apo të plotë të tij, ia propozon përsëritjen e procedurës së votimit dhe me vendimin e vet e njofton Komisionin Statutar;
5. Mandati i komisionit zgjatë deri në përfundim të Kuvendit;
6. Komisioni i Votimit për çdo 50 delegatë duhet të ketë nga 2 anëtarë të komisionit.
7. Komisioni nuk mund të ketë më pak se 3 anëtarë edhe kur nën-degët apo degët e AAK-së kanë më pak se 50 delegatë;
8. Komisioni i votimit paraqet rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve;
9. Në rast se një zyrtar i Komisionit të Votimit vërtetohet se ka bërë shkelje të procedurës së numërimit apo ka manipuluar me fletë votimet, të gjitha fletë votimet e numëruara nga ai/ajo numërohet nga fillimi. Personi i cili ka bërë ketë shkelej largohet nga Kuvendi;
KREU II
PROCEDURAT E KANDIDIMIT PËR DELEGATË TË KUVENDIT DHE ZYRTARË PARTIAK
KUVENDI I NËN DEGËS
NENI 10
1. Kuvendin e Nëndegës e përbëjnë të gjithë anëtarët e AAK-se në territorin e nëndegës;
2. Kuvendi i Nëndegës zgjedhë 2 delegatë në Kuvendin e Degës;
3. Nëndegët që kanë më shumë se 50 anëtarë pjesëmarrës në Kuvend zgjedhin edhe një (1) delegat; nëndegët që kanë më shumë se 75 anëtarë pjesëmarrës në Kuvend zgjedhin edhe një (1) delegat tjetër; nëndegët që kanë më shumë se 100 anëtarë pjesëmarrës ne Kuvend zgjedhin edhe një (1) delegat për Kuvendin e Degës;
4. Kuvendi i Nëndegës zgjedh Kryetarin e Nëndegës. Paz zgjedhjes, Kryetari i zgjedhur i propozon kuvendit anëtarët e kryesisë së nëndegës.
5. Brenda pesë ditëve, Kryesia e zgjedhur e Nëndegës njofton me shkrim Degën për rezultatet e punës të Kuvendit.
KUVENDI DEGËS
NENI 11
Në Kuvendin e Degës marrin pjesë delegatët e zgjedhur në Kuvendet e nëndegëve:
1. Për numrin e delegatëve në Kuvendin e degës vendos Kryesia e degës, sipas kritereve të përcaktuara me Statutin e AAK-së;
2. Anëtarët e Kryesisë aktuale janë delegat të Kuvendit;
3. ARK dhe AGK nga Kuvendet e tyre zgjedhin nga 10 përfaqësues në Kuvendin e Degës;
4. Kryesia e zgjedhur e degës duhet të raportojë me shkrim Kryesisë se AAK-së, brenda pese ditëve, për rezultatet e punës të Kuvendit.
KUVENDI I AAK
NENI 12
Numri i delegatëve që e përfaqësojnë Degën në Kuvendin e AAK-së caktohet në bazë të kritereve të përcaktuara me Statutin e AAK-së:
1. Kuvendin e përbejnë të gjithë delegatët e degëve, të zgjedhur në Kuvendet e degëve.
Numrin e delegatëve për çdo Kuvend të AAK-së e cakton Kryesia e AAK-së, në pajtim me Statutin e AAK-së dhe këtë Rregullore.
2. Delegimi për Kuvendin e Qendror të AAK-së bëhet në bazë të këtyre kritereve:
a) Çdo degë delegon nga 2 delegatë në Kuvendin e AAK-së;
b) Çdo degë delegon nga 2 delegatë në Kuvendin e AAK-së;
c) Dega, në territorin e së cilës ka mbi 100.000 banorë, delegon dhe 1 delegat më tepër (2+1);
d) Degët me mbi 100.000 banorë delegojë nga një delegat shtesë (2+1);
e) Delegatët në Kuvend janë: deputetët e AAK-së, ministrat dhe zv/ministrat nga radhët e AAK-së, anëtarët e kryesisë aktuale, të cilët nuk delegohen në Kuvend në bazë të ndonjë kriteri tjetër të paraparë në këtë statut si dhe dhjetë delegat të propozuar nga Kryesia e AAK-së;
f) AGK dhe ARK delegojnë nga 20 delegat të zgjedhur në Kuvendet e tyre përkatëse;
g) Degët nga diaspora delegojnë 20 delegatë të zgjedhur në Kuvendet e tyre, të ndarë proporcionalisht në bazë të anëtarëve të AAK-së në Mërgatë;
h) Delegatët e zgjedhur sipas paragrafëve 2-a, b, c, d dhe f dhe e të këtij Neni përbëjnë 50% të numrit të përgjithshëm të delegatëve të Kuvendit;
i) 50% të delegatëve i zgjedhin degët në Kuvendet e tyre, në bazë të votave të fituara në zgjedhjet e fundit qendrore apo lokale;
j) Numrin e sakët të delegatëve, për çdo degë nga 50%, sipas pikës 2-h, e cakton Kryesia e AAK.
3. Plotësime në kriterin e zgjedhjes së delegatëve për Kuvend mund të bëjë Kryesia e AAK-së, në bazë të interesit të përgjithshëm të partisë;
4. Në të gjitha Kuvendet e AAK-së mund të marrin pjesë edhe anëtarë të AAK-së që nuk janë delegatë, në cilësinë e vëzhguesit. Pjesëmarrja në Kuvend, në cilësinë e vëzhguesit duhet të lajmërohet te Sekretari i Kuvendit, së paku një muaj para mbajtjes së Kuvendit.
5. Mbledhjet e Kuvendit janë të hapura për mjetet e informimit, përpos në rastet kur Kryesia e punës së Kuvendit vendos ndryshe;
6. Pjesëmarrja e mjeteve të informimit në Kuvend duhet të konfirmohet së paku tri ditë para mbajtjes së Kuvendit.
KANDIDIMI PËR KRYETAR DHE PËR KËSHILL DREJTUES
NENI 13
1. Çdo delegat mund të propozohet për kandidat për Kryetar ose për Këshill Drejtues (në çdo nivel të organizimit të AAK-së).
2. Zgjedhja e Kryetarit të AAK-së bëhet mbi bazat e parimit të konkurencës së lirë;
3. Lista përfundimtare e propozimeve për Këshillin Drejtues nuk mund të tejkaloj dyfishin e numrit të anëtarëve të Këshillit Drejtues që zgjedhen në Kuvend (në të gjitha nivelet e organizimit në përputhje me Statutin e AAK-së);
4. Lista e propozimeve për anëtarë të Këshillit Drejtues hartohet në këtë mënyrë:
a) Lista fillestare e propozimeve hartohet nga Kryesia e AAK (ne të gjitha nivelet e organizimit). Kjo listë num mund të tejkaloj numrin e paraparë të anëtarëve të Këshillit Drejtues.
b) Listës së Kryesisë i shtohen propozimet nga degët ( në nivel dege nga nëndegët) dhe atë jo më shuëm se një propozim nga cdo degë.
Në rastë se lista e propozuar e kandidatëve nuk plotësohet, atëherë degët që kanë më shumë vota në zgjedhjet e fundit parlamentare kanë të drejtën e propozimeve shtesë deri sa të plotësohet lista përfundimtare.
5. Çdo anëtarë i cili është prezent në Kuvend mund ta propozojë veten apo ndonjë anëtarë tjetër për kandidat për kryetar apo anëtar të Këshillit Drejtues;
6. Fituesi i numrit më të madh të votave zgjedhet Kryetar i AAK-së
7. Fituesit e numrit më të madh të votave zgjedhen anëtar të rinj të Këshillit Drejtues duke respektuar kuotën prej 30% të kandidateve nga gjinia femërore;
8. Në rastë se Këshilli Drejtues i zgjedhur nuk plotëson kuotën sipas nenit 13 pika 7, atëherë Këshillit Drejtues i shtohet numri i anëtarëve të gjinisë femërore sipas renditjes së rezultateve zgjedhore nga lista propozuese.
KREU III
PROCEDURAT E VOTIMIT
E DREJTA E VOTIMIT
NENI 14
1. Vetëm anëtarët e pranishëm të Kuvendit kanë të drejtë votimi;
2. Secili anëtar i Kuvendit ka të drejtë votimi vetëm njëherë për një çështje në rend dite.
MËNYRA E VOTIMIT
NENI 15
1. Listat janë të hapura por votimi do të jetë i fshehtë;
2. Votimi është i fshehtë dhe bëhet në pajtim me parimet e Statutit të AAK-së;
3. Votimi bëhet me vota të fshehta për zgjedhjen e organeve udhëheqëse në cilin do nivel të organizimit të AAK-së, ndërsa për kryesinë e punës dhe komisionet, votimi bëhet me aklamacion;
4. Udhëzuesi për votim ne Kuvend behet me anë të prezantimit me projektor para fillimit të votimit;
5. Shpalljen e rezultateve e bënë Komisioni Votues;
RADHITJA E KANDIDATËVE NË FLETËVOTIM
NENI 16
Radhitja e kandidatëve në fletëvotim, për kryetar të AAK-së si dhe për anëtar të Këshillit Drejtues bëhet në radhitjen që përcakton emri dhe mbiemri i kandidatit sipas radhitjes alfabetike: A-B-C, etj.
FLETËVOTIMET DHE PROCEDURAT E VOTIMIT
NENI 17
1. Një delegat mund të ketë vetëm një fletëvotim;
2. Fletëvotimet duhet tu shpërndahen të gjithë delegatëve ditën e votimit.
NENI 19
Delegatët nuk mund të votojnë me pak se 1/3 e anëtarëve dhe jo më shumë se maksimumi i numrit të anëtarëve të Këshillit Drejtues nga kandidatet në listën zgjedhore (p.sh. në nivel qindor nuk mund të votohet me pak se 20 e jo më shumë se 60 kandidat). Ky numër për nivelet e organizimit të AAK-së është i përcaktuar sipas Statutit të AAK-së.

NENI 20
1. Delegati kur voton për Këshillin Drejtues, duhet ta shënoj numrin përfundimtar të kandidatëve të votuar në rubrikën e shënuar në fund të fletëvotimit;
2. Pasi të kenë përfunduar votimin delegatët duhet ta palosin fletëvotimin e tyre para se ta vendosin në kutinë e votimit ashtu që të sigurohet se votimi ka qenë i fshehtë;
3. Të gjitha fletëvotimet duhet të vendosen personalisht në kutinë e votimit.

NENI 21
1. Delegati i Kuvendit nuk ka të drejtë të ndërhyjnë në votimin e delegatit tjetër. Raste e shkeljeve të këtilla rregullohen sipas Kreut V të kësaj rregulloreje;
2. Në Kuvend do të ketë vend-votime të fshehura në të cilat votuesit mund të votojnë.
KREU IV
NUMËRIMI DHE VERIFIKIMI
PROCESI I NUMËRIMIT
NENI 22
Pas përfundimit të votimit, kutitë e votimit do të hapen, dhe në mënyrë transparente fillon procesi i numërimit dhe verifikimit të votave, së pari për postin e kryetarit të AAK-së e pastaj për anëtar të Këshillit Drejtues në të njëjtën mënyrë të numërimit;
Numërimi do të bëhet nga ekipet e përbëra nga pesë anëtarë (përveç nëse numri i anëtareve të Komisionit është tre), prej të cilëve katër janë nga Komisioni i Votimit dhe dy nga Komisioni Verifikues.
Dy anëtar të Komisionit të Votimit janë numërues dhe dy janë lexues, ndërsa anëtarët të Komisionit Verifikues mbikëqyrin procesin.
Procesin e votimit mund ta përcjellin edhe vëzhguesit e jashtëm. Vëzhguesit e jashtëm bëjnë kërkesë te Kryesia e AAK-se shtatë ditë para mbajtjes së Kuvendit.
Kuvendi i ri zgjedh edhe një numër prej 25 vëzhguesve të cilët vëzhgojnë procesin e votimit dhe numërimit.
Në rast se këta vëzhgues vërejnë parregullsi, ata lajmërojnë Sekretarin e Kuvendit dhe Kryesinë e Punës.

Numërimi përmban katër hapat vijuese:
1. Shpërndarja e fletëvotimeve: Ekipeve ju shpërndahen numri i njëjtë i fletëvotimeve;
2. Verifikimi: Komisioni Votues verifikon vlefshmërinë apo pavlefshmërinë e secilit fletëvotim. Të gjitha fletëvotimet e numëruara duhet të nënshkruhen nga anëtaret e Komisionit Votues të cilët janë të ngarkuar me numërimin e atyre fletëvotimeve;
3. Pavlefshmëria: Fletëvotimet do të jenë të pavlefshme nëse janë të paqarta, p.sh. në rastet kur së bashku rrumbullakësohen dy numra dhe është e paqartë se cili numër është rrumbullakësuar saktësisht, ose nëse numri i përgjithshëm në fund të fletëvotimit nuk përputhet me numrin aktual të kandidatëve të rrumbullakësuar;
4. Leximi dhe numërimi: Lexuesi ia lexon numëruesit votat nga fletëvotimi, dhe shkruan numrin e përgjithshëm të votave që janë të shënuara në fund të fletëvotimit. Numëruesi shënon numrin e votave të lexuara në fletënumrim. Mënyra më e lehtë e numërimit të votave është shënimi i 5 votave me 5 pesë vija të shkurtra vertikale dhe një vijë transversale si në vijim: I I I I I.
5. Nëse gjatë numërimit ndonjëri nga kandidatët kanë më tepër vota dhe nuk ka hapësirë të mjaftueshme në fletënumërim, atëherë duhet drejtuar Sekretarisë së Kuvendit për fletënumërim shtesë.
6. Totali: Numëruesit llogarisin totalin e votave veç e veç për secilin kandidat dhe totalin e votave të fituara të të gjithë kandidateve. Kurse lexuesit llogarisin totalin e votave të përgjithshme të shënuara në fund të fletëvotimit. Nëse totalet përfundimtare nuk përputhen, atëherë verifikuesi duhet ti bashkohet anëtarëve në kontrollimin e llogaritjeve;
a) Verifikuesit duhet të sigurojnë që gabimet të evitohen dhe gjithë mosmarrëveshjet të zgjidhen;
b) Procesi i numërimit të votave dhe verifikimit të tyre behet pa ndërprerje;
c) Në rast se për kunkurim në Këshillin Drejtues votat janë të barabarta në mes disa të kandiduarve, votimin përfundimtar e bën Këshilli Drejtues i ri;
d) Në këtë rast, mbledhjen e Këshillit Drejtues e thërret dhe drejton Kryesia e Punës së Kuvendit. Në këtë mbledhje të Këshillit Drejtues marrin pjesë edhe kandidatet potencial për poste të cilët kanë numrin e barabartë të votave;
e) Vëzhgimin dhe numërimin e votave e bëjnë komisionet pjesëmarrëse në Kuvend Zgjedhor. Mbledhja e Këshillit Drejtues mbahet jo me vonë se shtatë ditë pas mbajtjes se Kuvendit Zgjedhor.
KREU V
ZGJIDHJA E KONFLIKTEVE
E DREJTA E USHTRIMIT TË ANKESËS
NENI 23
Në rast të shkeljes apo mosrespektimit të kësaj rregulloreje për të gjitha nivelet e proceseve zgjedhore, nga Nëndega, Dega, Kuvendi i AAK-së, anëtarët e kuvendeve kanë të drejtë t’i ushtrojnë ankesë Komisionit Statutar të AAK-së.
DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE
NENI 24
Kjo rregullore, pas aprovimit nga Kryesia e AAK-së, hyn në fuqi ditën e nënshkrimit nga kryetari i AAK-së.


STATUTI I VJETER
Pjesa e I

Neni 1 - Partia politike, emërtimi dhe parimet themelore
Neni 2 - Dokumentet bazë të AAK-së
Neni 3 - Organizim
Pjesa II
Neni 4 - Anëtarësimi
Neni 5 - Të drejtat dhe detyrimet e anëtarit të AAK-së
Neni 6 - Statusi i anëtarit dhe mënyra e pushimit
Neni 7 - Anëtari i Nderit
Pjesa III
Neni 8 - Njësitë themelore të organizimit
Neni 9 - Nëndega
Neni 10 - Kuvendi i nëndegës
Neni 11 - Kryesia e nëndegës
Neni 12 - Dega
Neni 13 - Kuvendi i degës
Neni 14 - Kryesia e degës
Neni 15 - Kryetari i degës
Neni 16 - Nënkryetarët e degës
Neni 17 - Sekretari i degës
Neni 18 - Këshilli Drejtues i Degës
Neni 19 - Këshilli Profesional i Degës
Neni 20 - Pjesëmarrja në institucione
Pjesa IV
Neni 21 - Degët e AAK-së në mërgatën shqiptare
Pjesa V
Neni 22 - Kryesia e AAK-së
Neni 23 - Kryetari i AAK-së
Neni 24 - Nënkryetarët
Neni 25 - Sekretari i përgjithshëm
Neni 26 - Sekretari organizativ
Neni 27 - Raportimi për punën
Neni 28 - Drejtuesi i financave
Neni 29 - Auditimi
Neni 30 - Zëdhënësi i AAK-së
Pjesa VI
Neni 31 - Këshilli Drejtues i AAK-së
Neni 32 - Kompetencat e Këshillit Drejtues
Neni 33 - Organizimi dhe funksioni

Pjesa VI
Neni 34 - Këshilli Kombëtar i AAK-së
Neni 35 - Grupi Parlamentar i AAK-së
Neni 36 - Detyrat dhe përgjegjësitë
Pjesa VII
Neni 37 - Shtabi Qendror Zgjedhor

Pjesa VIII
Neni 38 - Komisioni Statutar

Pjesa IX
Neni 39 - Kuvendi i AAK-së
Neni 40 - Organizimi dhe funksioni
Neni 41 - Sekretari i Kuvendit
Neni 42 - Kuvendi i jashtëzakonshëm

Pjesa X
Neni 43 - Aleanca e Gruas së Kosovës (AGK)
Neni 44 - Kryetarja e AGK-së

Pjesa XI 37
Neni 45 - Aleanca e të Rinjve të Kosovës (ARK)
Neni 46 - Anëtarësia e ARK-së
Neni 47 - Kryetari i ARK-së

Pjesa XII
Neni 48 - Kolegjiumi i Ekspertëve

Pjesa XII
Neni 49 - Votimi, mandati dhe revokimi
Neni 50 - Kooptimi
Neni 51 - Komisioni verifikues
Neni 52 - Komisioni i votimit
Neni 53 - Mandati i zyrtarëve të zgjedhur në organet e AAK-së
Neni 54 - Përfaqësimi i gruas në të gjitha organet udhëheqëse të AAK-së

Pjesa XIII
Neni 55 - Mjetet për punë
Neni 56 - Zhbërja e AAK-së
Neni 57 - Hyrja ne fuqi e Statutit të AAK-së
Neni 58 - Interpretimi

Monday, March 17, 2008

22 Mars Mbahet Kuvendi i nëndesgës ne Brezhnicë

22 Mars Mbahet Kuvendi i nëndesgës ne Brezhnicë në ora 14 do te mbahet kuvendi i nëndegës ,ku do te zgjidhet kryesia e re dhe organet përcjellse.

Zyra për Informim
Burim GËRGURI

AAK-OBILIQ: Aktiviteti i AAK-se

AAK-OBILIQ: Aktiviteti i AAK-se

Aktiviteti i AAK-se

Kryesia e Degës

1. Kryetar: Enver Gashi
2.
3.
4.
5.

Planë Programi zgjedhor 2007

Programi Zgjedhor AAK-Kastriot 2007
http://www.jetanekosove.com/shikovideo/333/AlbHistoriku i Qytetit Tonë

Më parë Obiliqi quhej Globoder. Në vitin 1912 emërtohet Obiliq. Statusin e komunës e kishte gjithashtu pas Luftës së Parë dhe Luftës së Dytë Botërore, deri në vitin 1962, kur përfshihet në kuadër të komunës së Prishtinës. Më 27 nëntor 1989 prapë konstituohet si komunë.
Më 20.12.1999, me vendimin e Këshillit Komunal, është formuar Komisioni për Emërtimin e Vendbanimeve, me të cilin vendim edhe qyteti i Obiliqit emërtohet Kastriot.


Pozita gjeografike

Komuna e Kastriotit shtrihet në pjesën qendrore të Kosovës. Ka një pozitë të mirë gjeografike dhe kufizohet me pesë komuna të tjera: komunën e Prishtinës, të Fushë Kosovës, Drenasit, Vushtrrisë dhe Besianës. Po ashtu, ka edhe një lidhje hekurudhore të rëndësishme me Mitrovicën.
1.


Programi Zgjedhor AAK-Kastriot 2007
Territori i komunës së Kastriotit ka një sipërfaqe prej 105 km² dhe zë rreth 1% të territorit të Kosovës. Këtë sipërfaqe e përbën një reliev i ndryshëm; me terren malor, sipërfaqe fushore dhe të rrafshët me tokë pjellore. Pjesa qendrore shtrihet rreth lumit Sitnica, ndërsa pjesët tjera të relievit në perëndim shkojnë duke u ngritur në kodra e lugina të malit Qyqavica dhe në veri, po ashtu, në kodra e lugina të malit të Kopaonikut (Albanikut).


Popullsia

Sipas shënimeve të institucioneve komunale dhe të OSBE- së, komuna e Kastriotit ka rreth 32.300 banorë, të shpërndarë në 21 vendbanime. Dendësia e banorëve për një kilometër katror është 304 (mbi mesataren e Kosovës). Pjesën më të madhe të popullsisë në këtë komunë e përbëjnë shqiptarët, pastaj vijnë serbët, ashkalitë, romët e boshnjakët. Popullata është e re, me moshë mesatare rreth 24 vjeç, mirëpo, pasi që nuk është bërë regjistrimi i popullsisë, nuk është e njohur saktësisht struktura gjinore, etnike, si dhe mosha e popullsisë.
Sipas vlerësimeve të bëra në nivel të Kosovës, e që duhet të vlejmë edhe për komunën e Kastriotit,pjesëmarrja e po me grup-moshë është si vijon në tabelën e mëposhtme:
Tabela 3. Struktura e moshës së popullsisë
GRUP-MOSHAT
%
0-14 vjeç
34.4 %,
15-65 vjeç
60. 2 %
mbi 65 vjeç
5. 4 %.

100.0%
Burimi: Enti Statistikor i Kosovës/regjistrimet e vitit ‘81


2.

Programi Zgjedhor AAK-Kastriot 2007

Prioritet ekonomike per komunen dhe fushat ne te cilat bazohet fushata elektorale ?

· Papauënsia
· Edukimi dhe Arsimi
· Shëndetësia
· Bujqësia
· Ambienti
· Energjetika
· Infrastruktura
· Rendi dhe
· Ligji

Grup moshat apo grupet e interesit me te cilat AAK do te fukusoj vemendjen ?


· Rinia 18-35 vjecar
· Moshat e mesme 35-55
· Gruja apo gjinia femrore
· Pensionistet
· Minortiete dhe
· Njerzit me aftesi te kufizuar


3.
Programi Zgjedhor AAK-Kastriot 2007


Gjendja faktike

· Papunësia dhe punësimi

Gjendja ekonomike dhe politika e punsimit ne Komunën e Kastriotit janë ne gjendje alarmane.Për këtë flasin shifrat e fryera të numrit të madhe të pa punëve ne të cilen gjendet ne sirtaret e Zyres për punsim .

Tabela 8. Punëkërkuesit sipas kualifikimit
Nr.
Struktura Kualifikuese
Meshkuj
Femra
Gjithsej
1
Të pakualifikuar
2,906
1,614
4,520
2
Të kualifikuar
129
54
183
3
Shkolla e mesme
333
47
380
4
Shkolla e lartë
1,527
544
2,071
5
Universiteti
18
7
25
6
Gjithsej
4,913
2,266
7,179
Burimi: Zyra për Punë dhe Mirëqenie Sociale në komunën e Kastriotit

Mirëpo bazuar ne tabelën më lart ,gjendja nuk qendron si janë të paraqitura sepse një pjese e madhe e punë kerkueseve nuk paraqiten ne zy-ren e punsimit për arsye tani të njohura nuk ka gjenerim te vendeve te lira
të vendeve të punës.
Sipas të dhenave qe posedon dega e AAK-së shifrat flasin për 13.750 të pa punë .
Pra qasja ndaj politikave të punësimit është imediate dhe top 1 i fushatës sone ne zgjedhjet e 17 Nëntorit .

4.


Programi Zgjedhor AAK-Kastriot 2007


Plani i AAK-së për veprim sipas dikasterve perkatës . Unifikimi i politikave
zhvillimore ekonmikke ne nivelin qendror.
Kosova ndodhet para statusit final politik e ekonomike me zgjedhjen e statusit pavarsisë besojmë se ne të njejtën kohe do të gërshetohen edhe investimet ne Komunen Tonë .
Meqenë se vet pozita gjeografike na mundëson dhe te mirat natyrore qe posedon komuna jonë na favorizon të jemi treg i pershtateshëm per investime te huja ne lokalitetin tonë.
Rëndesi do ti japim projekteve të medha kapitale zhvillimore si dhe nderrmarrjeve të vogela dhe të mesme.
Nder prioritetet e tona ne kete mandat do te jenë:· Zhdukja e varëferis eksteme ne nivelin lokal .
· Inciativa për punsim ne nivelin lokal.

5.

Programi Zgjedhor AAK-Kastriot 2007

-Bartës të zhvillimit ekonomik në komunën e Kastriotit sot janë termoelektranat, minierat e thëngjillit, toka bujqësore e kategorisë I-IV dhe rruga magjistrale M2 në relacionin Prishtinë-Mitrovicë. Potencialet kryesore zhvillimore që posedon kjo komunë janë zonat e pasura me thëngjill dhe toka kualitative bujqësore (kat. I- IV).
Komuna e Kastriotit ishte një ndër qendrat më të mëdha të zhvillimit ekonomik në Kosovë në kohën e ish-Jugosllavisë. Tani kjo komunë trashëgon të gjitha potencialet që ishin dikur, sigurisht jo në gjendjen funksionale të atëhershme. Kjo do të thotë që, përveç përparësisë që ofron kjo trashëgimi kryesisht industriale, ka edhe problemet e veta në lidhje me nevojat për investime të mëdha, për ndërrimin e teknologjisë, për specializimin e punëtorëve, për mos-ndotjen e mjedisit dhe hapjen e mihjeve të reja, me pasojë të zhvendosjes së fshatrave.
Edhe sot barrën e zhvillimit të energjetikës në Kosovë e mban komuna e Kastriotit

Pasuritë natyrore: Komuna e Kastriotit shtrihet në afërsi të gjigantit të KEK-ut dhe si e tillë është një qendër ekskluzivisht industriale me rezerva të mëdha të linjitit ku bëhet nxjerrja dhe përpunimi i qymyrit, si dhe prodhimi i energjisë elektrike (KEK-u). Deri tash janë konstatuar rezerva prej rreth 13 miliardë tonelata.

TC Kosova B


6

Programi Zgjedhor AAK-Kastriot 2007

Ndikimi i sektorit të energjetikës në zhvillimin ekonomik dhe social të komunës

Energjetika është me karakter të përgjithshëm shtetëror. Me aprovimin e Strategjisë së Energjetikës së Kosovës, në Kuvendin e Kosovës në vitin 2005, dhe Planit të Zhvillimit për periudhën 2008-2010, ne si Parti në pushtet (AAK) do të kerkojmë këto përfitime:

Përfitimet në ekonomi:
- Dhënia impuls zhvillimit ekonomik lokal,
- Tatimet e ndryshme të nivelit lokal bazuar në ligjet,
- Zhvillimi i infrastrukturës.
Përfitimet sociale:
- Ruajtja e vendeve të punës dhe punësim i ri në mihje të reja dhe objekte të reja - TC “Kosova C”,
- Punësimi lokal gjatë ndërtimit të objekteve të reja.
Përfitimet në mjedis:
- Përmirësimi i dukshëm i gjendjes mjedisore me rehabilitimin e blloqeve të TC “Kosova A”,
- Plotësimi në tërësi i kërkesave të BE-së për blloqet e TC “Kosova B”,
- Ndërtimi dhe eksploatimi në tërësi në kuadër të standardeve të BE-së,
- Largimi i deponive të hirit,
- Rikultivimi dhe disenjimi i tokave të degraduara nga hiri dhe mihjet.
7.

Programi Zgjedhor AAK-Kastriot 2007


Vlersimi i gjendjes konkurueseFAKTORET TË BRENDSHËM
FAKTORET TË JASHTËM
Përparësitë


- Pozita e volitshme gjeografike, afërsia me kryeqytetin
- Komunë industriale me rezerva të mëdha të thëngjillit
- Sipërfaqet e tokës bujqësore kualitative dhe resurset ujore
- Resurset njerëzore (moshë e re)
- Ambienti i volitshëm për biznes
- Numri i madh i të punësuarve në shtetet perëndimore

Shanset


- Përmirësimi i kushteve kreditore
- Shfrytëzimi i kapitalit nga diaspora
- Potenciali për zhvillim të agrobiznesit
- Themelimi i inkubatorit të biznesit
- Ndarja e pronave komunale për zhvillimin e NVM-ve – agrikulturë
- Trajnimet dhe rikualifikimet profesionale
- Kthimi i pronave komunale nga AKM-ja
- Privatizimi
8.


Programi Zgjedhor AAK-Kastriot 2007

Edukimi dhe Arsimi

-Sistemi i edukimit në komunën e Kastriotit është i organizuar në tri nivele: edukimi parafillor, fillor dhe i mesëm.
“Shërbimin që bënë arsimimi për përmisimin e një kombi, ligji s’mund ta bëj kurrë.” Arsimimi është fushë veprimtari prirëse e të gjitha fushave tjera, pikërisht për këtë fushë duhet të punohet dhe te investohet jashtëzakonisht shumë.
Krahas komunave tjera të cilat sado pak kanë bërë lëvizje përmisuese në këtë fushë, komuna jonë sikur nuk është ë vetëdijshme se qfarë rëndësie ka edukimi, arsimimi, duke lënë këtë fushë absulitisht të anashkaluar.
Komuna e Kastriotit numëron gjithsej nëntë shkolla fillore dhe një shkollë të mesme. Në pesë shkolla fillore mësimin e ndjekin rreth 5000 nxënës shqiptarë, ndërsa ne katër shkolla fillore mësimin e ndjekin rreth 500 nxënës të minoritetit serb. Me këta nxënës punojnë rreth 420 arsimtarë.
Vlen të theksohet se në çdo shkollë fillore funksionon edhe niveli I edukimit parashkollorë që nga viti 2000/01.

Gjendja faktike
-Mësimi zhvillohet në 23 objekte shkollore, ku shumica e këtyre objekteve janë kryesisht të vjetëruara dhe që aspak nuk i plotësojnë kushtet elementare për nevojat ë nxënësve dhe mësimdhënësve.
Në shkollën e mesme teknike “Hoxhë Hasan Tasini” në të cilën gjinden dhe tri drejtime të gjimnazit mësimin e zhvillojnë në kontejner. Në një gjendje të tillë mësimin e zhvillojnë edhe paralelet e ndara në Plemetin Bajmoc. Në të gjitha këto objekte shkollore mungon hapësira, kabinetet, bibliotekat, si dhe të gjitha gjërat elementare qe nevojiten për zhvillimin normal të procesit arsimor.
Për shkak të zhvendosjes së popullatës nga fshati Hade në këtë shkollë mësimi mbahet ne paralele të kombinuara. E njëjta gjë ndodh edhe ne fshatin Palaj. Që nga viti 2000/01 fëmijët e nivelit parashkollorë punojnë në podrum të improvizuara si klasë, por këtyre kalsëve ju mungojnë dritaret.
Në stinën e dimrit në shumicën e shkollave mungon ngrohja, kështu që si pasoj e kësaj humbin shumë orë mësimore.9.

Programi Zgjedhor AAK-Kastriot 2007


Shkolla e Mesme Teknike “Hoxhë Hasan Tasini” ngërthen në vete 7 drejtime: Teknik i Informatikës, Elektro-Teknikë, Telekomunikacion, Kimi-Teknologji, Xehetari-Gjeologji, Teknikë i Riciklimit dhe Makineri, mirëpo nxënësit qe ndjekin drejtimet e përmendura nuk u ofrohet mundësia për aftësimin praktik.
Sa i përket kuadrit arsimor në komunën tonë, ai është i kualifikuar mbi 90%, mirëpo i patrajnuar sa duhet për zbatimin e reformave ne arsim.
Në komunën tonë nuk zhvillohet asnjë aktivitet i cili do të duhej t’i stimulonte nxënësit arsimtarët dhe udhëheqësit arsimorë.
Mungon bashkëpunimi shkollë-shkollë, e veçanërisht mungon bashkëpunim prindër-shkollë.Prioritetet:

· Të përfundoj ndërtimi i objektit të shkollës së mesme.
· Të bëhen riparime urgjente në të gjitha objektet shkollore.
· Të ndërtohet edhe një shkollë fillore.
· Të ndertohen salla për aktiviet te edukatës fizike .
· Të krijohen kushte për nxënësit në Plemetin dhe Bajmovc.
· Të krijohen mekanizma ndërveprues për aftësimin praktik të nxënësve te shkollës së mesme profesionale.
· Të ndahen bursa per kuadra deficitar po ashtu edhe nje numer te konsiderueshëm te student
· Të hulumtohen mundësitë për aftësimin profesional dhe të vazhdueshëm të mësimdhenësve.
· Të formohet një Këshill i posaçëm për monitorimin dhe vlerësimin e mësimdhënësve.
· Të ndihmohen nxënësit dhe studentët me gjendje të vështir materiale(bursa, libra etj.).
· Të stimulohen talentet të të gjitha fushave.
· Të organizohen manifestime komunale më karakter garues.
· Të fuqizohet bashkëpunimi trekëndësh shkollë –arsimtar-prind.10.

Programi Zgjedhor AAK-Kastriot 2007

Bujqësia

-Komuna e Kastriotit ka një fond të konsiderueshëm të tokës bujqësore. Nga analiza që është bërë me heret, kuptohet që 48 % e territorit të komunës së Kastriotit është tokë bujqësore dhe 37 % është tokë pyjore.
Bujqësia për momentin posedon 6,800 ha tokë pune, me kushte të volitshme për ujitje.
Mbi 2,600 ha janë nën sistemin e ujitjes “Ibër-Lepenc”, por edhe sipërfaqja tjetër mund të ujitet, ngase nëpër këtë komunë kalojnë tre lumenj (Llapi, Sitnica dhe Drenica), si edhe uji nëntokësor është në afërsi deri në 5 m.

Plani zhvillimor i AAK-së për Bujqësi zë vend te rendesishëm.Me faktin se vete natyra dhe dhuntia e Zotit ka bëre kete siperfaqe të till athere edhe faktori njeri duhet te vedisohet se nga 10500 ha siperfaqe toke pune jane 6800ha.
Ne zhvillimin rural AAK parsheh këto dege te bujqësis tu jepet perparësi :
· Blegtoris
· Pemtarise dhe
· Bletarin
Komuna jone numron 2600 krer lope,mbi 600 krer dele si dhe kafshë te tjera në numer të vogel.

Prioritete
· Investime ne bujqësi me mjete dhe teknologji moderne
· Investime ne kuadra te sektoreve te bujqësis
· Kredi me kamate te vogel dhe afate gjate per bujqësi
· Subvencionime per investuesit ne bujqësi
· Subvencionime per te gjithe ata qe merren me bujqësi
· Shtimi i numrit te krereve te lopëve ne 5500
· shtimi i numrit te deleve ne 3 fish
· rritja e numrit te fermereve
· investime ne pemtari
· inestime ne serra dhe rritja e numrit të tyre deri ne 10 ha
· investime ne bletari etj.


11.

Programi Zgjedhor AAK-Kastriot 2007

Ndotja e Ambientit dhe Mrojtja e Ambientit

Ndotja e ambientit ne Komunën tonë është 2.5 herë më e madhe se sa që lejohet në bazë konventave të Bashkësis Europjane për energjetikë.
-Ndotësit më të mdhenjë të ambientit janë:
Dioksidi i karbonit,monksidi i karbonit,sulfuri,oksidet e azotit dhe substancat tjera.
Mbrenda 24 orëve nga oxhaqet e e termocenteraleve hudhen 250 tonë pluhur mbrenda 24 orëve .(kjo ndodhë veqanarishtë natën ,ditëve të vikendit kur nuk aktivizohen elektrofiltrat)
Faktorë tjetër është se nuk mirëmbahen elektrofiltrar .
-Ndotës tjerë janë edhe 26 miljon ton hi që ndotin ambientin sidomos kur ka erëra të forta,hiri permbanë edhe elemente radioaktive.
-Ndotës tjetër të ambientit paraqet edhe djegëja e thëngjillit në mihjet sipërfaqesor.
-ndotës tjetër janë:ujërat e mbetur teknologjik nga termocentralet të cilat pa një trajtim paraprak dhe në mënyrë direkte hudhen ne lumin Sitnica (ekziston bazeni për passtrimin e këtyre ujrave por kjo nuk ndodh).
-indikator tjerë janë edhe shiritat transportues të hirit .
-indikator tjetër negativ është zhurma .

Objektivat

Shtimin e hapsirave gjelbruese dhe mirëmbajtjen e atyre egzistuese
Krijimn e zyres për mbrojtjen e ambientin ne kuadër të KK (para mendoni Kastrioti nuk ka zyre për mbrjtjen e ambentit).
Zvoglimi i shkallës së ndotjës duhet bazuarë në teknologji të re.
Vendosja e elektrofiltrave dhe mirëmbajtja e tyre nga ana e Termoelektranave .
Largimi,si dhe gjelbrimi i sipërfaqeve të hirit.
Krijimi i mjë laboratori ne kuader të shtëpisë së shendetit ,ku do të bëheshin hulumtime shëndetësore me karakter preventiv


12.


Programi Zgjedhor AAK-Kastriot 2007

Shëndetësia

-Bartëse kryesore e kujdesit primar shëndetësor në komunën e Kastriotit është Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare në qytet me popullsi prej 5,000 banorë dhe pesë qendra të mjekësisë familjare në vendbanime më të mëdha me mbi 2,000 banorë si: Milloshevë, Plemetin, Breznicë, Palaj dhe Sibovc dhe dy ambulanca shëndetësore të vogla në fshatrat Shipitullë dhe Babimoc. Niveli i ulët i shërbimeve shëndetësore dhe arsimore vërehet në pjesën e skajshme veriore dhe jugperëndimore.
Sistemi shëndetësor në komunën e Kastriotit ka nevojë për investime të mëtejshme, si në objekte, infrastrukturë, ashtu edhe në mjete të punës.
Në shumë fshatra ka edhe mungesë të kuadrit mjekësor. Po ashtu, vërehet qartë se kuadri aktual shëndetësor është i paspecializuar. Lidhur me këtë duhet punuar në zhvillimin e kapaciteteve të reja superiore, si dhe në aftësimin e atyre ekzistuese.

Gjendja momentale

Në qendren kryesore e mjeksisë familjare kryhen këto sherbime:

-Mjeksia familjare
-Shërbimi i pediatrisë
-Shërbimi i vaksionimit
-Shërbimi i gjinekologjisë
-Sherbime adminstrative ,teknike,diagnostifikues ,rentgeni ,laboratori.
-Njësia e urgjencës ,stomatologjia.
Sipas Organizatëes Botrore të Shëndetësis është paraparë që një mjek të jetë pergjegjës për 2000 banorë.
Qendra ka 23 mjek (8 specialista të mjekësisë familjare,2 pediatër,1 epidemiolog ,1 gjinokolog me gjysëm orar,4 stomatolog .
70.000 ekzaminime mrenda vitit
10.000 fëmijë prej 0-15 vjet
1500 pacienta te gjinis femrore kryen sherbimet e gjinekologjisë.

13.


Programi Zgjedhor AAK-Kastriot 2007

Nevoja emergjente e kuadrave –mangësit

- Qendra ka sherbime e diagnostifikimit,rentgenit dhe laboratorin.
· Rentgeni - Si pasoj e qasjes jo të mirëfilltë eshtë larguar Radiologu si pasoj e kësaj rentgeni,ultrazëri nuk janë funksionale.
· Laboratori – Nuk ka biokimist (specialist të biokimisë klinike ) është e domosdoshme për funksionimin e laboratorit.
· Rengesat që vijnë për laborator plotësojnë nevojën vetëm për 40 % të pacientëve
· Hapsira e njësisë së urgjencës jo e mjaftuesheme mungesa e kuadrit profesional (specialistave të mjeksisë urgjente).
· Mungesa e Gjinokologës (momentalishtë punon me gjysëm orari )
Nevoja janë edhe për 12 orë në dite.
· Mungesa e Stomatologut për fëmijë (95% e femijëvë parashkollor dhe 81%e femijëve shkollor vuajnë nga smundja e dhëmbëve-kariesi).
· Mungesa e automjeteve (vetëm një autoambulancë ,13 mujë qendra nuk ka pasur autoambulancë )
· Mungesa e veturave adekuate për tranësportin e pacientëve që i nënshtrohen dializës.

· Mungesa (mos përkrahja) për hapjen laboratorit në Milloshev (ekziston kuadri ,mjetet për laboratorë).
14.


Programi Zgjedhor AAK-Kastriot 2007


INDIKATORËT NEGATIV

-Kastrioti në Kosovë zë vendin e parë për atë që qytetari mbrenda periudhës kohore prej 6 muajsh gati 4 herë kërkon ndihmë mjeksore është kjo e dhënë shqetsuese
-Rangu i pacientëve të hospitalizuarë në QKU (QENRA KLINIKE UNIVERZITARE) mbrenda një 6 mujori arrin në 300 veta,(Kastrioti u prinë komunave më të mëdha).
· Ndotja e ambientit
-Smundëshmeria dhe vdekshmëria më e madhe vie nga smundjet e organeve të frymarrjes ,zemrës ,veshkëve etj.
-Rritja e madhe e pacientëve me smundje kanceroze (gati cdo 1 muajë nga 1 rast).
Krejt si pasoje e lirimit te gazrave industruale dhe ujrave qe derdhen ne lumin Sitnica,ndotja e madhe e ambientit liriim i gazave atmosferike mbi normale e lejuaë me konventa ndërkombetare dhe lirishtë mund të thuhet se Kastrioti është qyteti ma i ndotur në Ballkan thuaj edhe në Evropë.
Gjenja dhe vjeterisia e Temocentreleve A dhe B mungesa e mjeteve financiare ne riparimin e tyre shkakton dëme te konsiderueshme ne popullate dhe ne mjete finaciare për sherim të tyre .

14.

Programi Zgjedhor AAK-Kastriot 2007


Prioritetet tona


· Si pasoj e ndotjes enorme të ambientit dhe indikatorëve negativ qasja ne shëndetsi nga ana e Komunes duhet ndryshuar .
· Krijimi i kuadrit vendor(stimulimi i specalizanteve të nevojshume për lokalitetin tonë).
· Ndërtimi i ambulantës në fshatin Dardhishtë
· Krijimi dhe mbeshtetja për qendër diagnostifikuese,rentgen ulraze,matates te ndotjes se ambientit me kuader profesional dhe mjete .
· Rritja e kapaciteteve te laboratorit si ne kuader ashtu në mjete ,ku do të bëheshin edhe projekte hulumtuese shëndetsore për popullatën që do të bëshin edhe karakter preventiv.
· Krijimi i sherbimeve specialistike (pulmolog dhe internis) e kordinuar me mjekësin familjare .
· Ekip e cila do të merret me perkujdesjen adekuate te pacientëve te diagnostifikuar me kancer.
· Mbështetje teknike per vetura ,autoambulanca ,barëra dhe materiale tjera sanitare .
· Buxhet më të madhe për shëndetsine lokale.


15.

Programi Zgjedhor AAK-Kastriot 2007


Energjetika

– Përkundër faktit se kapacitetet për prodhimin e energjisë elektrike, termocentralet “Kosova A” dhe “Kosova B”, janë në territorin e komunës së Kastriotit, megjithatë furnizimi me energji elektrike është i dobët. Rrjeti i furnizimit është i amortizuar dhe me avari e dëmtime.

Gjendja faktike

Përkunër faktit se ne teritorin e komuës sonë gjenerohet energji për terë teritorin e Kosovs Kastrioti nuk gëzon asnjë benift me raport me komuna tjera edhe për kunër faktit se popullata pëson te gjitha dëmet shendetsore ,ekonomike eksplatim I tokës me interes Nacinal dhe zhvendosje te popullatës nga vendebanimet e tyre me inters nacional nuk gëzon tretman adekuat.
Gjendja momentale ne Qender të Qytetit është alarmane ,mungesa e ndriqimit publik .
Gjendja edhe ne pjesë të tjera nuk qendron me mirë ,amortizimi i rrjetit elektrik dhe trasformatorëve të rrymes pësojnë shumë venbanime me energji te dobët të cilat nuk i plotësojnë kushtet minimale për ekonomit familjare dhe shkaktohet dëmë ne amviseri dhe elemente shtepijake .
Mos kordinimi i Komunës raport me KEK dhe anasjelltas vien edhe pasojat të cilat i psojnë ekonomit familjare dhe biznesi në përgjithësi.
Probleme me furnizim me energji elektrike paraqiet nje pjesët me të larta malore pyjore ku edhe furnizimi ka vështersi për shkak të rrjetit të dobët dhe të amortizuar.
Në veqanti theksohen probleme me transformatore ne fshatrat Bakshi, ,Mazgit ,Babimofc,Sibofc,Dardhishtë dhe në Qytet.

16.


Programi Zgjedhor AAK-Kastriot 2007


Objektivat tona


· Energji për komunën 24 orë
· Ndërtimi i rrjetit elektroenergjetik të tensionit të ulte dhe të mesëm.
· Ndertimi i 6 trafostatcioneve 10/04 kv.
· Ndërtimi i tensionit kabllorë të mesem në qytet dhe në vendet me dendësi të madhe banorë


17.

Programi Zgjedhor AAK-Kastriot 2007


Infrastruktura

Infrastruktura në komunën e Kastriotit është jo e kënaqshme dhe nuk i plotëson nevojat për banorët e qytetit.
-Gjendja aktuale e infrastrukturës rrugore në komunën e Kastriotit nuk është e mirë. Sipas të dhënave nga institucionet zyrtare të komunës së Kastriotit, nga gjithsej 150 km rrugë në komunën e Kastriotit, vetëm 30 km janë rrugë të asfaltuara, ndërsa rrugët tjera janë të pa asfaltuara dhe konsiderohen rrugë lokale. Nga gjithsej 20 vendbanime sa ka komuna, vetëm 8 vendbanime kanë rrugë të asfaltuara (magjistrale dhe regjionale) apo 40 % të vendbanimeve të komunës.


Gjendja

Gjenja e infrastrukturës ne komunën tone sot ështe e mjerueshme nga 30km rrugë të asfaltuara janë në gjendjen jo të mirë .
Që nga viti 1999-2005 nuk është investuarë as edhe 1 meter asfaltë ,mungesa e projekteve apriore dhe sekundare ka ardhë si rezultatë i njerëzve jo profesionist të cilët kanë udhëheq me sektorë të veqantë.
Gjendja fizike e rrugëve ne kmunën tonë paraqet rrezik edhe për fshatrat malore rreth Qyqavicës kemi të bëjmë më zhvendosje te popullatës në mungesë të infrastrukturës .
Gjendje jo e mireë kemi edhe në fshatinë Brezhnicë ku është evidente shprengulja e popullates .
Po ashtu gjendje na para qitet edhe ne fshatin Grabofc mungesa e ndertimit te urës se re kemi te bëjmë me nje situatë jo të mirë sidoms gjatë kohës se Dimrit .
Po ashtu edhe mungesa e rrugëve alternative qe lidh fshatinë Sibofc,Hamidi dhe Plemetin ku do të shkurtohej koha dhe do të integroheshin më shpejte ne jeten e perditshme .
Po ashtu edhe gjendja e kanalizimeve nuk qendron mire kemi te bëjmë me një avari të madhe në mungesë të projekteve dhe hartimit ku vetem 30%kanë qasje ne kanalizim .Ku në mungesë të alternativave kemi të bëjmë me derdhjen e kanalizimeve ne lumin Sitnica
18.


Programi Zgjedhor AAK-Kastriot 2007

Ujësjellësi

Rrjeti i ujësjellësve në komunën e Kastriotit shtrihet vetëm në 13 vendbanime apo 65 % të vendbanimeve të komunës. Furnizimi me ujë në komunë bëhet përmes Ujësjellësit Regjional të Prishtinës, nga Ujësjellësi Komunal, ndërsa në disa vendbanime nga burimet nëntokësore (nga bunarët dhe puset).

Harta 1: Rrugët, vendbanimet, toka bujqësore, pyjet, termoelektranat dhe minierat


19.

Programi Zgjedhor AAK-Kastriot 2007

OBJEKTIVAT


· Asfaltimi i rrugëve komunale 2008-2010.
· Rregullimi i trotuareve me vendkalime 2008-2010
· Qasja ne ujësjellës deri në 70%e populatës
· Qasja në kanalizim deri ne masën 50%e vendbanimeve
· Qasje sipas prioriteteve te vendëbanimeve
· Gjelbërimi i siperfaqes publike në qytet20.

Programi Zgjedhor AAK-Kastriot 2007


Rendi dhe LigjiFaktoret kryesor për ruajtjen e rendit dhe qetësis ne Komunë janë :
· SHPK
· KFOR dhe
· Police UN
Gjendja ne teritorin e Komunës paraqitet e qetë edhe për kundër faktit se në lokalitetin jetojnë rreth 20% e popullates minoritet sërbet,rom dhe ashkalinjë.Më qense forat e KFOR-it bëjnë edhe ruajtjen e minoritetit serb gjatë 24 orëve dhe patrullimet e një pas njëshum në tërë zonat ku gjenden minoritet .


Prioritete:

· Ruajtja e rendit dhe qetësis
· Liria e levizjes
· Bashkëpunimi qytetar –SHPK
· Siguria publike
· Sundimi i ligjit
· Përfshirja në projektet kombëtare kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit
21.

Programi Zgjedhor AAK-Kastriot 2007Rinia 18-35 vjecar

Rinia ne plani e AAK së ze vendë të rendësishum dhe themelor eshte njëra nder grupet me fokus të veqantë.
Pjesa më e madhe e poullatës sonë radhitet në mes 18-35 dhe për atë kerkon trajtim të veqantë.

Prioritete :

· Gjenerimi i vendeve të lira të punës
· Trajnime të ndryshme me metoda moderne teknologjike
· Kurse te gjuhëve të huja
· Ngritja e kapaciteteve
· Ndertimi i qendres rinore
· Stimulime me bursa
· Të rriten aktivitet sportive
· Të shtohen aktivitet kulturore,teatrale

Moshat e mesme 35-55

Mosha e mesme 35-55 jane gjeneratat më të cilat ka kalitur koha edhe për ketë duhet pasur kujdesë të shtuar se janë grup moshat të cilat më të vertet janë gjenaratat e arat.
Arsyeja pse duhet qasur në këtë forme se kjo gjenerat pikrishtë ishte bartse e proceseve nëper të cilat ka kalur Kosova .Ishin gjenerat e para te demonstrimit për shtet të pa varur dhe të barabartë ne atë kohe ,gjenerate e helmimeve ,podrumeve ,demostratave ,sherbimet ushtarake të pa deshiruara ne ish sistemin jugosllav.
Gjenerat per liri e pavarsi të Kosoves ,ndjekja dhe debimi ne venedet Perndimore etj.


22.

Programi Zgjedhor AAK-Kastriot 2007

Administrimi Publik

· Menaxhimi i vjetruar i dokumentacionit të administratës
· Krijimi I sistemit për menaxhimin e të dhënave(databaza)në kuadër të administratës komunale
· Mjete nga buxheti komunal /trajnim i stafit

Gasifiki I Kastriotit (Projekte Kapitale)
· Ngrohje me gaz
· Rezervoaret në lokacione të sigurta (jo si tani ne qender të qytetit)
-energji e lirë
-gjithëperfshirëse,për banim dhe biznese
· Investitori privat për gasifikim

Menaxhimi me mbeturina (Projekt Kapital)
· Klasifikimi i mbeturinave
· Mbledhja e mbeturinave
· Reciklimi
· Kostoja minore

Invalidet e luftës
· Përkrahje institutcionale
· Hapsira per aktivitete te ndryshme
· Uëdhtime falas relacion Kastriot-Prishtinë(subvencionim komunal).
Familje dëshmoresh
· Përkrahje intitutconale
· Perkrahje në punsim ne projektet e komunes/publike-private
· Shkollim, mjete shkollore falas dhe ,bursa studime(sub.komunal)
Veteran të luftës
· Perkrahje institutcionale
· Uëdhtime falas relacion Kastriot-Prishtinë(subvencionim komunal).
· Trajnime të ndryshme ,perkrahje ne punësim

23.


Programi Zgjedhor AAK-Kastriot 2007


Gruja apo gjinia femrore

Gjinia femrore ne Komunen Tonë është bartëse e jetës politike dhe ekonomike ,me gjithe faktin se ndikimi ne jetën politike është shume numerik atëher në planet e AAK-së gruaj eshtë subjektivizëm dhe për këtë vrehet edhe aderimi i madhë i gjinisë femrore ne subjektin tone,jo vetëm kuota 30%ne perfaqësim por faktori ekonomik dhe tradita kanë rol te veqantë.

· Ndikimi në jeten politike dhe ekonomike
· Barazia gjinore
· Liria e shprehjes
· Liria e levizjes etj.


Penzionerët


Shtresa më e ndishme e shoqërise dhe kerkon tretman më ndryshe nga të tjerat ,sepse janë gjenerat të cilat sakrifikuan qdo gjë nga vetja ,djerësn ,mundin ,trupin dhe kohën për Kosovën e sot ne atëher u jemi borgjë për një pleqëri të rahatëshme dhe pa prolem,e dimë se ku mbeti djersa e tyre dhe ku tretën .

Kerkojmë trajtim special per këtë shtres të shoqëris
Të ardhurta e merituara
Vlersimi i punes dhe shperblimi


24.

Programi Zgjedhor AAK-Kastriot 2007Minortiete dhe Njerzit me aftesi te kufizuar

-Minoritet në Komunën zë vend të mjaftueshum sepse janë pjesë integruese e shoqëris dhe ndërtimit te shoqerise për atë edhe ne shumicën e rasteve janë më të favorizuar në raportë më shumicen shqiptare .
Minoriteti serb,rom dhe ashkalinjë jetojnë kryesishtë ne lokacione të perbashkëta dhe në fshatra por shtrihen edhe në pjese të ndryshme të qytetit ku per sigurin e tyre perkujdesët SHPK,KFOR etj.
Minoritet gëzojnë të gjitha të drejta e pakicave dhe integrimi i tyre është i arsyeshëm ne nivelin lokal.

Të integrohen në shoqerin kosovar dhe të njohin realitetin e krijuar.
Liria e levizjes dhe e shprehjes mos të jëtë temë (tani me janë të lirë dhe levizin ne nivelin lokal)etj.

Personat me aftësi të kufizuara

Kjo kategori e shoqëris meriton trajtim special në dallim nga shtresat tjera të cekura më lartë sepse vetë natyra e tyre jane më të meta fizike dhe ne si shoqëri duhet krijuar kushte dhe mekanizma që kjo shtresë mos të ndjejë vetem të lënë anash.
Ne lokalitetin tonë kjo shoqëri e njerëzve arrin numrin në 300 sosh.
· Të krijohen kushte dhe mjete financiare për këtë shtresë.
· Të këtë trajtim special
· Të ndihmohenë familjet me njerzë me aftësi të kufizuara në trajtimet e tyre mjeksore etj.

25.

Programi Zgjedhor AAK-Kastriot 2007ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS
ALLIANCE FOR THE FUTURE OF KOSOVA


VIZIONI

KASTRIOTI DERI 2010 DO TË KETË NJË PAMJË NDRYSHE DHE DO TË JETË QYTETË INDUSTRIAL ME TË MIRA PUBLIKE DHE PRIVATE NGA INVESTIMET, AMBIENTË EKOLOGJIK TË PASTËR ME NJË QEVERISJE LOKALE TË MIRËFILLTË PËR QYTETARËT
Programi Zgjedhor AAK-Kastriot 2007
Historiku i Qytetit Tonë

Më parë Obiliqi quhej Globoder. Në vitin 1912 emërtohet Obiliq. Statusin e komunës e kishte gjithashtu pas Luftës së Parë dhe Luftës së Dytë Botërore, deri në vitin 1962, kur përfshihet në kuadër të komunës së Prishtinës. Më 27 nëntor 1989 prapë konstituohet si komunë.
Më 20.12.1999, me vendimin e Këshillit Komunal, është formuar Komisioni për Emërtimin e Vendbanimeve, me të cilin vendim edhe qyteti i Obiliqit emërtohet Kastriot.


Pozita gjeografike

Komuna e Kastriotit shtrihet në pjesën qendrore të Kosovës. Ka një pozitë të mirë gjeografike dhe kufizohet me pesë komuna të tjera: komunën e Prishtinës, të Fushë Kosovës, Drenasit, Vushtrrisë dhe Besianës. Po ashtu, ka edhe një lidhje hekurudhore të rëndësishme me Mitrovicën.
1.


Programi Zgjedhor AAK-Kastriot 2007
Territori i komunës së Kastriotit ka një sipërfaqe prej 105 km² dhe zë rreth 1% të territorit të Kosovës. Këtë sipërfaqe e përbën një reliev i ndryshëm; me terren malor, sipërfaqe fushore dhe të rrafshët me tokë pjellore. Pjesa qendrore shtrihet rreth lumit Sitnica, ndërsa pjesët tjera të relievit në perëndim shkojnë duke u ngritur në kodra e lugina të malit Qyqavica dhe në veri, po ashtu, në kodra e lugina të malit të Kopaonikut (Albanikut).


Popullsia

Sipas shënimeve të institucioneve komunale dhe të OSBE- së, komuna e Kastriotit ka rreth 32.300 banorë, të shpërndarë në 21 vendbanime. Dendësia e banorëve për një kilometër katror është 304 (mbi mesataren e Kosovës). Pjesën më të madhe të popullsisë në këtë komunë e përbëjnë shqiptarët, pastaj vijnë serbët, ashkalitë, romët e boshnjakët. Popullata është e re, me moshë mesatare rreth 24 vjeç, mirëpo, pasi që nuk është bërë regjistrimi i popullsisë, nuk është e njohur saktësisht struktura gjinore, etnike, si dhe mosha e popullsisë.
Sipas vlerësimeve të bëra në nivel të Kosovës, e që duhet të vlejmë edhe për komunën e Kastriotit,pjesëmarrja e po me grup-moshë është si vijon në tabelën e mëposhtme:
Tabela 3. Struktura e moshës së popullsisë
GRUP-MOSHAT
%
0-14 vjeç
34.4 %,
15-65 vjeç
60. 2 %
mbi 65 vjeç
5. 4 %.

100.0%
Burimi: Enti Statistikor i Kosovës/regjistrimet e vitit ‘81


2.

Programi Zgjedhor AAK-Kastriot 2007

Prioritet ekonomike per komunen dhe fushat ne te cilat bazohet fushata elektorale ?

· Papauënsia
· Edukimi dhe Arsimi
· Shëndetësia
· Bujqësia
· Ambienti
· Energjetika
· Infrastruktura
· Rendi dhe
· Ligji

Grup moshat apo grupet e interesit me te cilat AAK do te fukusoj vemendjen ?


· Rinia 18-35 vjecar
· Moshat e mesme 35-55
· Gruja apo gjinia femrore
· Pensionistet
· Minortiete dhe
· Njerzit me aftesi te kufizuar


3.
Programi Zgjedhor AAK-Kastriot 2007


Gjendja faktike

· Papunësia dhe punësimi

Gjendja ekonomike dhe politika e punsimit ne Komunën e Kastriotit janë ne gjendje alarmane.Për këtë flasin shifrat e fryera të numrit të madhe të pa punëve ne të cilen gjendet ne sirtaret e Zyres për punsim .

Tabela 8. Punëkërkuesit sipas kualifikimit
Nr.
Struktura Kualifikuese
Meshkuj
Femra
Gjithsej
1
Të pakualifikuar
2,906
1,614
4,520
2
Të kualifikuar
129
54
183
3
Shkolla e mesme
333
47
380
4
Shkolla e lartë
1,527
544
2,071
5
Universiteti
18
7
25
6
Gjithsej
4,913
2,266
7,179
Burimi: Zyra për Punë dhe Mirëqenie Sociale në komunën e Kastriotit

Mirëpo bazuar ne tabelën më lart ,gjendja nuk qendron si janë të paraqitura sepse një pjese e madhe e punë kerkueseve nuk paraqiten ne zy-ren e punsimit për arsye tani të njohura nuk ka gjenerim te vendeve te lira
të vendeve të punës.
Sipas të dhenave qe posedon dega e AAK-së shifrat flasin për 13.750 të pa punë .
Pra qasja ndaj politikave të punësimit është imediate dhe top 1 i fushatës sone ne zgjedhjet e 17 Nëntorit .

4.


Programi Zgjedhor AAK-Kastriot 2007


Plani i AAK-së për veprim sipas dikasterve perkatës . Unifikimi i politikave
zhvillimore ekonmikke ne nivelin qendror.
Kosova ndodhet para statusit final politik e ekonomike me zgjedhjen e statusit pavarsisë besojmë se ne të njejtën kohe do të gërshetohen edhe investimet ne Komunen Tonë .
Meqenë se vet pozita gjeografike na mundëson dhe te mirat natyrore qe posedon komuna jonë na favorizon të jemi treg i pershtateshëm per investime te huja ne lokalitetin tonë.
Rëndesi do ti japim projekteve të medha kapitale zhvillimore si dhe nderrmarrjeve të vogela dhe të mesme.
Nder prioritetet e tona ne kete mandat do te jenë:· Zhdukja e varëferis eksteme ne nivelin lokal .
· Inciativa për punsim ne nivelin lokal.

5.

Programi Zgjedhor AAK-Kastriot 2007

-Bartës të zhvillimit ekonomik në komunën e Kastriotit sot janë termoelektranat, minierat e thëngjillit, toka bujqësore e kategorisë I-IV dhe rruga magjistrale M2 në relacionin Prishtinë-Mitrovicë. Potencialet kryesore zhvillimore që posedon kjo komunë janë zonat e pasura me thëngjill dhe toka kualitative bujqësore (kat. I- IV).
Komuna e Kastriotit ishte një ndër qendrat më të mëdha të zhvillimit ekonomik në Kosovë në kohën e ish-Jugosllavisë. Tani kjo komunë trashëgon të gjitha potencialet që ishin dikur, sigurisht jo në gjendjen funksionale të atëhershme. Kjo do të thotë që, përveç përparësisë që ofron kjo trashëgimi kryesisht industriale, ka edhe problemet e veta në lidhje me nevojat për investime të mëdha, për ndërrimin e teknologjisë, për specializimin e punëtorëve, për mos-ndotjen e mjedisit dhe hapjen e mihjeve të reja, me pasojë të zhvendosjes së fshatrave.
Edhe sot barrën e zhvillimit të energjetikës në Kosovë e mban komuna e Kastriotit

Pasuritë natyrore: Komuna e Kastriotit shtrihet në afërsi të gjigantit të KEK-ut dhe si e tillë është një qendër ekskluzivisht industriale me rezerva të mëdha të linjitit ku bëhet nxjerrja dhe përpunimi i qymyrit, si dhe prodhimi i energjisë elektrike (KEK-u). Deri tash janë konstatuar rezerva prej rreth 13 miliardë tonelata.

TC Kosova B


6

Programi Zgjedhor AAK-Kastriot 2007

Ndikimi i sektorit të energjetikës në zhvillimin ekonomik dhe social të komunës

Energjetika është me karakter të përgjithshëm shtetëror. Me aprovimin e Strategjisë së Energjetikës së Kosovës, në Kuvendin e Kosovës në vitin 2005, dhe Planit të Zhvillimit për periudhën 2008-2010, ne si Parti në pushtet (AAK) do të kerkojmë këto përfitime:

Përfitimet në ekonomi:
- Dhënia impuls zhvillimit ekonomik lokal,
- Tatimet e ndryshme të nivelit lokal bazuar në ligjet,
- Zhvillimi i infrastrukturës.
Përfitimet sociale:
- Ruajtja e vendeve të punës dhe punësim i ri në mihje të reja dhe objekte të reja - TC “Kosova C”,
- Punësimi lokal gjatë ndërtimit të objekteve të reja.
Përfitimet në mjedis:
- Përmirësimi i dukshëm i gjendjes mjedisore me rehabilitimin e blloqeve të TC “Kosova A”,
- Plotësimi në tërësi i kërkesave të BE-së për blloqet e TC “Kosova B”,
- Ndërtimi dhe eksploatimi në tërësi në kuadër të standardeve të BE-së,
- Largimi i deponive të hirit,
- Rikultivimi dhe disenjimi i tokave të degraduara nga hiri dhe mihjet.
7.

Programi Zgjedhor AAK-Kastriot 2007


Vlersimi i gjendjes konkurueseFAKTORET TË BRENDSHËM
FAKTORET TË JASHTËM
Përparësitë


- Pozita e volitshme gjeografike, afërsia me kryeqytetin
- Komunë industriale me rezerva të mëdha të thëngjillit
- Sipërfaqet e tokës bujqësore kualitative dhe resurset ujore
- Resurset njerëzore (moshë e re)
- Ambienti i volitshëm për biznes
- Numri i madh i të punësuarve në shtetet perëndimore

Shanset


- Përmirësimi i kushteve kreditore
- Shfrytëzimi i kapitalit nga diaspora
- Potenciali për zhvillim të agrobiznesit
- Themelimi i inkubatorit të biznesit
- Ndarja e pronave komunale për zhvillimin e NVM-ve – agrikulturë
- Trajnimet dhe rikualifikimet profesionale
- Kthimi i pronave komunale nga AKM-ja
- Privatizimi
8.


Programi Zgjedhor AAK-Kastriot 2007

Edukimi dhe Arsimi

-Sistemi i edukimit në komunën e Kastriotit është i organizuar në tri nivele: edukimi parafillor, fillor dhe i mesëm.
“Shërbimin që bënë arsimimi për përmisimin e një kombi, ligji s’mund ta bëj kurrë.” Arsimimi është fushë veprimtari prirëse e të gjitha fushave tjera, pikërisht për këtë fushë duhet të punohet dhe te investohet jashtëzakonisht shumë.
Krahas komunave tjera të cilat sado pak kanë bërë lëvizje përmisuese në këtë fushë, komuna jonë sikur nuk është ë vetëdijshme se qfarë rëndësie ka edukimi, arsimimi, duke lënë këtë fushë absulitisht të anashkaluar.
Komuna e Kastriotit numëron gjithsej nëntë shkolla fillore dhe një shkollë të mesme. Në pesë shkolla fillore mësimin e ndjekin rreth 5000 nxënës shqiptarë, ndërsa ne katër shkolla fillore mësimin e ndjekin rreth 500 nxënës të minoritetit serb. Me këta nxënës punojnë rreth 420 arsimtarë.
Vlen të theksohet se në çdo shkollë fillore funksionon edhe niveli I edukimit parashkollorë që nga viti 2000/01.

Gjendja faktike
-Mësimi zhvillohet në 23 objekte shkollore, ku shumica e këtyre objekteve janë kryesisht të vjetëruara dhe që aspak nuk i plotësojnë kushtet elementare për nevojat ë nxënësve dhe mësimdhënësve.
Në shkollën e mesme teknike “Hoxhë Hasan Tasini” në të cilën gjinden dhe tri drejtime të gjimnazit mësimin e zhvillojnë në kontejner. Në një gjendje të tillë mësimin e zhvillojnë edhe paralelet e ndara në Plemetin Bajmoc. Në të gjitha këto objekte shkollore mungon hapësira, kabinetet, bibliotekat, si dhe të gjitha gjërat elementare qe nevojiten për zhvillimin normal të procesit arsimor.
Për shkak të zhvendosjes së popullatës nga fshati Hade në këtë shkollë mësimi mbahet ne paralele të kombinuara. E njëjta gjë ndodh edhe ne fshatin Palaj. Që nga viti 2000/01 fëmijët e nivelit parashkollorë punojnë në podrum të improvizuara si klasë, por këtyre kalsëve ju mungojnë dritaret.
Në stinën e dimrit në shumicën e shkollave mungon ngrohja, kështu që si pasoj e kësaj humbin shumë orë mësimore.9.

Programi Zgjedhor AAK-Kastriot 2007


Shkolla e Mesme Teknike “Hoxhë Hasan Tasini” ngërthen në vete 7 drejtime: Teknik i Informatikës, Elektro-Teknikë, Telekomunikacion, Kimi-Teknologji, Xehetari-Gjeologji, Teknikë i Riciklimit dhe Makineri, mirëpo nxënësit qe ndjekin drejtimet e përmendura nuk u ofrohet mundësia për aftësimin praktik.
Sa i përket kuadrit arsimor në komunën tonë, ai është i kualifikuar mbi 90%, mirëpo i patrajnuar sa duhet për zbatimin e reformave ne arsim.
Në komunën tonë nuk zhvillohet asnjë aktivitet i cili do të duhej t’i stimulonte nxënësit arsimtarët dhe udhëheqësit arsimorë.
Mungon bashkëpunimi shkollë-shkollë, e veçanërisht mungon bashkëpunim prindër-shkollë.Prioritetet:

· Të përfundoj ndërtimi i objektit të shkollës së mesme.
· Të bëhen riparime urgjente në të gjitha objektet shkollore.
· Të ndërtohet edhe një shkollë fillore.
· Të ndertohen salla për aktiviet te edukatës fizike .
· Të krijohen kushte për nxënësit në Plemetin dhe Bajmovc.
· Të krijohen mekanizma ndërveprues për aftësimin praktik të nxënësve te shkollës së mesme profesionale.
· Të ndahen bursa per kuadra deficitar po ashtu edhe nje numer te konsiderueshëm te student
· Të hulumtohen mundësitë për aftësimin profesional dhe të vazhdueshëm të mësimdhenësve.
· Të formohet një Këshill i posaçëm për monitorimin dhe vlerësimin e mësimdhënësve.
· Të ndihmohen nxënësit dhe studentët me gjendje të vështir materiale(bursa, libra etj.).
· Të stimulohen talentet të të gjitha fushave.
· Të organizohen manifestime komunale më karakter garues.
· Të fuqizohet bashkëpunimi trekëndësh shkollë –arsimtar-prind.10.

Programi Zgjedhor AAK-Kastriot 2007

Bujqësia

-Komuna e Kastriotit ka një fond të konsiderueshëm të tokës bujqësore. Nga analiza që është bërë me heret, kuptohet që 48 % e territorit të komunës së Kastriotit është tokë bujqësore dhe 37 % është tokë pyjore.
Bujqësia për momentin posedon 6,800 ha tokë pune, me kushte të volitshme për ujitje.
Mbi 2,600 ha janë nën sistemin e ujitjes “Ibër-Lepenc”, por edhe sipërfaqja tjetër mund të ujitet, ngase nëpër këtë komunë kalojnë tre lumenj (Llapi, Sitnica dhe Drenica), si edhe uji nëntokësor është në afërsi deri në 5 m.

Plani zhvillimor i AAK-së për Bujqësi zë vend te rendesishëm.Me faktin se vete natyra dhe dhuntia e Zotit ka bëre kete siperfaqe të till athere edhe faktori njeri duhet te vedisohet se nga 10500 ha siperfaqe toke pune jane 6800ha.
Ne zhvillimin rural AAK parsheh këto dege te bujqësis tu jepet perparësi :
· Blegtoris
· Pemtarise dhe
· Bletarin
Komuna jone numron 2600 krer lope,mbi 600 krer dele si dhe kafshë te tjera në numer të vogel.

Prioritete
· Investime ne bujqësi me mjete dhe teknologji moderne
· Investime ne kuadra te sektoreve te bujqësis
· Kredi me kamate te vogel dhe afate gjate per bujqësi
· Subvencionime per investuesit ne bujqësi
· Subvencionime per te gjithe ata qe merren me bujqësi
· Shtimi i numrit te krereve te lopëve ne 5500
· shtimi i numrit te deleve ne 3 fish
· rritja e numrit te fermereve
· investime ne pemtari
· inestime ne serra dhe rritja e numrit të tyre deri ne 10 ha
· investime ne bletari etj.


11.

Programi Zgjedhor AAK-Kastriot 2007

Ndotja e Ambientit dhe Mrojtja e Ambientit

Ndotja e ambientit ne Komunën tonë është 2.5 herë më e madhe se sa që lejohet në bazë konventave të Bashkësis Europjane për energjetikë.
-Ndotësit më të mdhenjë të ambientit janë:
Dioksidi i karbonit,monksidi i karbonit,sulfuri,oksidet e azotit dhe substancat tjera.
Mbrenda 24 orëve nga oxhaqet e e termocenteraleve hudhen 250 tonë pluhur mbrenda 24 orëve .(kjo ndodhë veqanarishtë natën ,ditëve të vikendit kur nuk aktivizohen elektrofiltrat)
Faktorë tjetër është se nuk mirëmbahen elektrofiltrar .
-Ndotës tjerë janë edhe 26 miljon ton hi që ndotin ambientin sidomos kur ka erëra të forta,hiri permbanë edhe elemente radioaktive.
-Ndotës tjetër të ambientit paraqet edhe djegëja e thëngjillit në mihjet sipërfaqesor.
-ndotës tjetër janë:ujërat e mbetur teknologjik nga termocentralet të cilat pa një trajtim paraprak dhe në mënyrë direkte hudhen ne lumin Sitnica (ekziston bazeni për passtrimin e këtyre ujrave por kjo nuk ndodh).
-indikator tjerë janë edhe shiritat transportues të hirit .
-indikator tjetër negativ është zhurma .

Objektivat

Shtimin e hapsirave gjelbruese dhe mirëmbajtjen e atyre egzistuese
Krijimn e zyres për mbrojtjen e ambientin ne kuadër të KK (para mendoni Kastrioti nuk ka zyre për mbrjtjen e ambentit).
Zvoglimi i shkallës së ndotjës duhet bazuarë në teknologji të re.
Vendosja e elektrofiltrave dhe mirëmbajtja e tyre nga ana e Termoelektranave .
Largimi,si dhe gjelbrimi i sipërfaqeve të hirit.
Krijimi i mjë laboratori ne kuader të shtëpisë së shendetit ,ku do të bëheshin hulumtime shëndetësore me karakter preventiv


12.


Programi Zgjedhor AAK-Kastriot 2007

Shëndetësia

-Bartëse kryesore e kujdesit primar shëndetësor në komunën e Kastriotit është Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare në qytet me popullsi prej 5,000 banorë dhe pesë qendra të mjekësisë familjare në vendbanime më të mëdha me mbi 2,000 banorë si: Milloshevë, Plemetin, Breznicë, Palaj dhe Sibovc dhe dy ambulanca shëndetësore të vogla në fshatrat Shipitullë dhe Babimoc. Niveli i ulët i shërbimeve shëndetësore dhe arsimore vërehet në pjesën e skajshme veriore dhe jugperëndimore.
Sistemi shëndetësor në komunën e Kastriotit ka nevojë për investime të mëtejshme, si në objekte, infrastrukturë, ashtu edhe në mjete të punës.
Në shumë fshatra ka edhe mungesë të kuadrit mjekësor. Po ashtu, vërehet qartë se kuadri aktual shëndetësor është i paspecializuar. Lidhur me këtë duhet punuar në zhvillimin e kapaciteteve të reja superiore, si dhe në aftësimin e atyre ekzistuese.

Gjendja momentale

Në qendren kryesore e mjeksisë familjare kryhen këto sherbime:

-Mjeksia familjare
-Shërbimi i pediatrisë
-Shërbimi i vaksionimit
-Shërbimi i gjinekologjisë
-Sherbime adminstrative ,teknike,diagnostifikues ,rentgeni ,laboratori.
-Njësia e urgjencës ,stomatologjia.
Sipas Organizatëes Botrore të Shëndetësis është paraparë që një mjek të jetë pergjegjës për 2000 banorë.
Qendra ka 23 mjek (8 specialista të mjekësisë familjare,2 pediatër,1 epidemiolog ,1 gjinokolog me gjysëm orar,4 stomatolog .
70.000 ekzaminime mrenda vitit
10.000 fëmijë prej 0-15 vjet
1500 pacienta te gjinis femrore kryen sherbimet e gjinekologjisë.

13.


Programi Zgjedhor AAK-Kastriot 2007

Nevoja emergjente e kuadrave –mangësit

- Qendra ka sherbime e diagnostifikimit,rentgenit dhe laboratorin.
· Rentgeni - Si pasoj e qasjes jo të mirëfilltë eshtë larguar Radiologu si pasoj e kësaj rentgeni,ultrazëri nuk janë funksionale.
· Laboratori – Nuk ka biokimist (specialist të biokimisë klinike ) është e domosdoshme për funksionimin e laboratorit.
· Rengesat që vijnë për laborator plotësojnë nevojën vetëm për 40 % të pacientëve
· Hapsira e njësisë së urgjencës jo e mjaftuesheme mungesa e kuadrit profesional (specialistave të mjeksisë urgjente).
· Mungesa e Gjinokologës (momentalishtë punon me gjysëm orari )
Nevoja janë edhe për 12 orë në dite.
· Mungesa e Stomatologut për fëmijë (95% e femijëvë parashkollor dhe 81%e femijëve shkollor vuajnë nga smundja e dhëmbëve-kariesi).
· Mungesa e automjeteve (vetëm një autoambulancë ,13 mujë qendra nuk ka pasur autoambulancë )
· Mungesa e veturave adekuate për tranësportin e pacientëve që i nënshtrohen dializës.

· Mungesa (mos përkrahja) për hapjen laboratorit në Milloshev (ekziston kuadri ,mjetet për laboratorë).
14.


Programi Zgjedhor AAK-Kastriot 2007


INDIKATORËT NEGATIV

-Kastrioti në Kosovë zë vendin e parë për atë që qytetari mbrenda periudhës kohore prej 6 muajsh gati 4 herë kërkon ndihmë mjeksore është kjo e dhënë shqetsuese
-Rangu i pacientëve të hospitalizuarë në QKU (QENRA KLINIKE UNIVERZITARE) mbrenda një 6 mujori arrin në 300 veta,(Kastrioti u prinë komunave më të mëdha).
· Ndotja e ambientit
-Smundëshmeria dhe vdekshmëria më e madhe vie nga smundjet e organeve të frymarrjes ,zemrës ,veshkëve etj.
-Rritja e madhe e pacientëve me smundje kanceroze (gati cdo 1 muajë nga 1 rast).
Krejt si pasoje e lirimit te gazrave industruale dhe ujrave qe derdhen ne lumin Sitnica,ndotja e madhe e ambientit liriim i gazave atmosferike mbi normale e lejuaë me konventa ndërkombetare dhe lirishtë mund të thuhet se Kastrioti është qyteti ma i ndotur në Ballkan thuaj edhe në Evropë.
Gjenja dhe vjeterisia e Temocentreleve A dhe B mungesa e mjeteve financiare ne riparimin e tyre shkakton dëme te konsiderueshme ne popullate dhe ne mjete finaciare për sherim të tyre .

14.

Programi Zgjedhor AAK-Kastriot 2007


Prioritetet tona


· Si pasoj e ndotjes enorme të ambientit dhe indikatorëve negativ qasja ne shëndetsi nga ana e Komunes duhet ndryshuar .
· Krijimi i kuadrit vendor(stimulimi i specalizanteve të nevojshume për lokalitetin tonë).
· Ndërtimi i ambulantës në fshatin Dardhishtë
· Krijimi dhe mbeshtetja për qendër diagnostifikuese,rentgen ulraze,matates te ndotjes se ambientit me kuader profesional dhe mjete .
· Rritja e kapaciteteve te laboratorit si ne kuader ashtu në mjete ,ku do të bëheshin edhe projekte hulumtuese shëndetsore për popullatën që do të bëshin edhe karakter preventiv.
· Krijimi i sherbimeve specialistike (pulmolog dhe internis) e kordinuar me mjekësin familjare .
· Ekip e cila do të merret me perkujdesjen adekuate te pacientëve te diagnostifikuar me kancer.
· Mbështetje teknike per vetura ,autoambulanca ,barëra dhe materiale tjera sanitare .
· Buxhet më të madhe për shëndetsine lokale.


15.

Programi Zgjedhor AAK-Kastriot 2007


Energjetika

– Përkundër faktit se kapacitetet për prodhimin e energjisë elektrike, termocentralet “Kosova A” dhe “Kosova B”, janë në territorin e komunës së Kastriotit, megjithatë furnizimi me energji elektrike është i dobët. Rrjeti i furnizimit është i amortizuar dhe me avari e dëmtime.

Gjendja faktike

Përkunër faktit se ne teritorin e komuës sonë gjenerohet energji për terë teritorin e Kosovs Kastrioti nuk gëzon asnjë benift me raport me komuna tjera edhe për kunër faktit se popullata pëson te gjitha dëmet shendetsore ,ekonomike eksplatim I tokës me interes Nacinal dhe zhvendosje te popullatës nga vendebanimet e tyre me inters nacional nuk gëzon tretman adekuat.
Gjendja momentale ne Qender të Qytetit është alarmane ,mungesa e ndriqimit publik .
Gjendja edhe ne pjesë të tjera nuk qendron me mirë ,amortizimi i rrjetit elektrik dhe trasformatorëve të rrymes pësojnë shumë venbanime me energji te dobët të cilat nuk i plotësojnë kushtet minimale për ekonomit familjare dhe shkaktohet dëmë ne amviseri dhe elemente shtepijake .
Mos kordinimi i Komunës raport me KEK dhe anasjelltas vien edhe pasojat të cilat i psojnë ekonomit familjare dhe biznesi në përgjithësi.
Probleme me furnizim me energji elektrike paraqiet nje pjesët me të larta malore pyjore ku edhe furnizimi ka vështersi për shkak të rrjetit të dobët dhe të amortizuar.
Në veqanti theksohen probleme me transformatore ne fshatrat Bakshi, ,Mazgit ,Babimofc,Sibofc,Dardhishtë dhe në Qytet.

16.


Programi Zgjedhor AAK-Kastriot 2007


Objektivat tona


· Energji për komunën 24 orë
· Ndërtimi i rrjetit elektroenergjetik të tensionit të ulte dhe të mesëm.
· Ndertimi i 6 trafostatcioneve 10/04 kv.
· Ndërtimi i tensionit kabllorë të mesem në qytet dhe në vendet me dendësi të madhe banorë


17.

Programi Zgjedhor AAK-Kastriot 2007


Infrastruktura

Infrastruktura në komunën e Kastriotit është jo e kënaqshme dhe nuk i plotëson nevojat për banorët e qytetit.
-Gjendja aktuale e infrastrukturës rrugore në komunën e Kastriotit nuk është e mirë. Sipas të dhënave nga institucionet zyrtare të komunës së Kastriotit, nga gjithsej 150 km rrugë në komunën e Kastriotit, vetëm 30 km janë rrugë të asfaltuara, ndërsa rrugët tjera janë të pa asfaltuara dhe konsiderohen rrugë lokale. Nga gjithsej 20 vendbanime sa ka komuna, vetëm 8 vendbanime kanë rrugë të asfaltuara (magjistrale dhe regjionale) apo 40 % të vendbanimeve të komunës.


Gjendja

Gjenja e infrastrukturës ne komunën tone sot ështe e mjerueshme nga 30km rrugë të asfaltuara janë në gjendjen jo të mirë .
Që nga viti 1999-2005 nuk është investuarë as edhe 1 meter asfaltë ,mungesa e projekteve apriore dhe sekundare ka ardhë si rezultatë i njerëzve jo profesionist të cilët kanë udhëheq me sektorë të veqantë.
Gjendja fizike e rrugëve ne kmunën tonë paraqet rrezik edhe për fshatrat malore rreth Qyqavicës kemi të bëjmë më zhvendosje te popullatës në mungesë të infrastrukturës .
Gjendje jo e mireë kemi edhe në fshatinë Brezhnicë ku është evidente shprengulja e popullates .
Po ashtu gjendje na para qitet edhe ne fshatin Grabofc mungesa e ndertimit te urës se re kemi te bëjmë me nje situatë jo të mirë sidoms gjatë kohës se Dimrit .
Po ashtu edhe mungesa e rrugëve alternative qe lidh fshatinë Sibofc,Hamidi dhe Plemetin ku do të shkurtohej koha dhe do të integroheshin më shpejte ne jeten e perditshme .
Po ashtu edhe gjendja e kanalizimeve nuk qendron mire kemi te bëjmë me një avari të madhe në mungesë të projekteve dhe hartimit ku vetem 30%kanë qasje ne kanalizim .Ku në mungesë të alternativave kemi të bëjmë me derdhjen e kanalizimeve ne lumin Sitnica
18.


Programi Zgjedhor AAK-Kastriot 2007

Ujësjellësi

Rrjeti i ujësjellësve në komunën e Kastriotit shtrihet vetëm në 13 vendbanime apo 65 % të vendbanimeve të komunës. Furnizimi me ujë në komunë bëhet përmes Ujësjellësit Regjional të Prishtinës, nga Ujësjellësi Komunal, ndërsa në disa vendbanime nga burimet nëntokësore (nga bunarët dhe puset).

Harta 1: Rrugët, vendbanimet, toka bujqësore, pyjet, termoelektranat dhe minierat


19.

Programi Zgjedhor AAK-Kastriot 2007

OBJEKTIVAT


· Asfaltimi i rrugëve komunale 2008-2010.
· Rregullimi i trotuareve me vendkalime 2008-2010
· Qasja ne ujësjellës deri në 70%e populatës
· Qasja në kanalizim deri ne masën 50%e vendbanimeve
· Qasje sipas prioriteteve te vendëbanimeve
· Gjelbërimi i siperfaqes publike në qytet20.

Programi Zgjedhor AAK-Kastriot 2007


Rendi dhe LigjiFaktoret kryesor për ruajtjen e rendit dhe qetësis ne Komunë janë :
· SHPK
· KFOR dhe
· Police UN
Gjendja ne teritorin e Komunës paraqitet e qetë edhe për kundër faktit se në lokalitetin jetojnë rreth 20% e popullates minoritet sërbet,rom dhe ashkalinjë.Më qense forat e KFOR-it bëjnë edhe ruajtjen e minoritetit serb gjatë 24 orëve dhe patrullimet e një pas njëshum në tërë zonat ku gjenden minoritet .


Prioritete:

· Ruajtja e rendit dhe qetësis
· Liria e levizjes
· Bashkëpunimi qytetar –SHPK
· Siguria publike
· Sundimi i ligjit
· Përfshirja në projektet kombëtare kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit
21.

Programi Zgjedhor AAK-Kastriot 2007Rinia 18-35 vjecar

Rinia ne plani e AAK së ze vendë të rendësishum dhe themelor eshte njëra nder grupet me fokus të veqantë.
Pjesa më e madhe e poullatës sonë radhitet në mes 18-35 dhe për atë kerkon trajtim të veqantë.

Prioritete :

· Gjenerimi i vendeve të lira të punës
· Trajnime të ndryshme me metoda moderne teknologjike
· Kurse te gjuhëve të huja
· Ngritja e kapaciteteve
· Ndertimi i qendres rinore
· Stimulime me bursa
· Të rriten aktivitet sportive
· Të shtohen aktivitet kulturore,teatrale

Moshat e mesme 35-55

Mosha e mesme 35-55 jane gjeneratat më të cilat ka kalitur koha edhe për ketë duhet pasur kujdesë të shtuar se janë grup moshat të cilat më të vertet janë gjenaratat e arat.
Arsyeja pse duhet qasur në këtë forme se kjo gjenerat pikrishtë ishte bartse e proceseve nëper të cilat ka kalur Kosova .Ishin gjenerat e para te demonstrimit për shtet të pa varur dhe të barabartë ne atë kohe ,gjenerate e helmimeve ,podrumeve ,demostratave ,sherbimet ushtarake të pa deshiruara ne ish sistemin jugosllav.
Gjenerat per liri e pavarsi të Kosoves ,ndjekja dhe debimi ne venedet Perndimore etj.


22.

Programi Zgjedhor AAK-Kastriot 2007

Administrimi Publik

· Menaxhimi i vjetruar i dokumentacionit të administratës
· Krijimi I sistemit për menaxhimin e të dhënave(databaza)në kuadër të administratës komunale
· Mjete nga buxheti komunal /trajnim i stafit

Gasifiki I Kastriotit (Projekte Kapitale)
· Ngrohje me gaz
· Rezervoaret në lokacione të sigurta (jo si tani ne qender të qytetit)
-energji e lirë
-gjithëperfshirëse,për banim dhe biznese
· Investitori privat për gasifikim

Menaxhimi me mbeturina (Projekt Kapital)
· Klasifikimi i mbeturinave
· Mbledhja e mbeturinave
· Reciklimi
· Kostoja minore

Invalidet e luftës
· Përkrahje institutcionale
· Hapsira per aktivitete te ndryshme
· Uëdhtime falas relacion Kastriot-Prishtinë(subvencionim komunal).
Familje dëshmoresh
· Përkrahje intitutconale
· Perkrahje në punsim ne projektet e komunes/publike-private
· Shkollim, mjete shkollore falas dhe ,bursa studime(sub.komunal)
Veteran të luftës
· Perkrahje institutcionale
· Uëdhtime falas relacion Kastriot-Prishtinë(subvencionim komunal).
· Trajnime të ndryshme ,perkrahje ne punësim

23.


Programi Zgjedhor AAK-Kastriot 2007


Gruja apo gjinia femrore

Gjinia femrore ne Komunen Tonë është bartëse e jetës politike dhe ekonomike ,me gjithe faktin se ndikimi ne jetën politike është shume numerik atëher në planet e AAK-së gruaj eshtë subjektivizëm dhe për këtë vrehet edhe aderimi i madhë i gjinisë femrore ne subjektin tone,jo vetëm kuota 30%ne perfaqësim por faktori ekonomik dhe tradita kanë rol te veqantë.

· Ndikimi në jeten politike dhe ekonomike
· Barazia gjinore
· Liria e shprehjes
· Liria e levizjes etj.


Penzionerët


Shtresa më e ndishme e shoqërise dhe kerkon tretman më ndryshe nga të tjerat ,sepse janë gjenerat të cilat sakrifikuan qdo gjë nga vetja ,djerësn ,mundin ,trupin dhe kohën për Kosovën e sot ne atëher u jemi borgjë për një pleqëri të rahatëshme dhe pa prolem,e dimë se ku mbeti djersa e tyre dhe ku tretën .

Kerkojmë trajtim special per këtë shtres të shoqëris
Të ardhurta e merituara
Vlersimi i punes dhe shperblimi


24.

Programi Zgjedhor AAK-Kastriot 2007Minortiete dhe Njerzit me aftesi te kufizuar

-Minoritet në Komunën zë vend të mjaftueshum sepse janë pjesë integruese e shoqëris dhe ndërtimit te shoqerise për atë edhe ne shumicën e rasteve janë më të favorizuar në raportë më shumicen shqiptare .
Minoriteti serb,rom dhe ashkalinjë jetojnë kryesishtë ne lokacione të perbashkëta dhe në fshatra por shtrihen edhe në pjese të ndryshme të qytetit ku per sigurin e tyre perkujdesët SHPK,KFOR etj.
Minoritet gëzojnë të gjitha të drejta e pakicave dhe integrimi i tyre është i arsyeshëm ne nivelin lokal.

Të integrohen në shoqerin kosovar dhe të njohin realitetin e krijuar.
Liria e levizjes dhe e shprehjes mos të jëtë temë (tani me janë të lirë dhe levizin ne nivelin lokal)etj.

Personat me aftësi të kufizuara

Kjo kategori e shoqëris meriton trajtim special në dallim nga shtresat tjera të cekura më lartë sepse vetë natyra e tyre jane më të meta fizike dhe ne si shoqëri duhet krijuar kushte dhe mekanizma që kjo shtresë mos të ndjejë vetem të lënë anash.
Ne lokalitetin tonë kjo shoqëri e njerëzve arrin numrin në 300 sosh.
· Të krijohen kushte dhe mjete financiare për këtë shtresë.
· Të këtë trajtim special
· Të ndihmohenë familjet me njerzë me aftësi të kufizuara në trajtimet e tyre mjeksore etj.

25.

Programi Zgjedhor AAK-Kastriot 2007ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS
ALLIANCE FOR THE FUTURE OF KOSOVA


VIZIONI

KASTRIOTI DERI 2010 DO TË KETË NJË PAMJË NDRYSHE DHE DO TË JETË QYTETË INDUSTRIAL ME TË MIRA PUBLIKE DHE PRIVATE NGA INVESTIMET, AMBIENTË EKOLOGJIK TË PASTËR ME NJË QEVERISJE LOKALE TË MIRËFILLTË PËR QYTETARËT